ࡱ> q` bjbjqPqP 8*::F/bbbbBBBV>]>]>]8v]LnVoo(oooppp$oh׋deBVsppVsVsbboosVsboBoVs@Boo z>]Vs\0;;;Bpyqrq\Grppp^pppVsVsVsVsVVVV[DVVV[VVVbbbbbb QUC HI -------- CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc ---------Lut s: 60/2010/QH12H Ni, ngy 17 thng 11 nm 2010 LUT KHONG SN Cn c Hin php nc Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam nm 1992 c sa i, b sung mt s iu theo Ngh quyt s 51/2001/QH10; Quc hi ban hnh Lut khong sn. Chng I NHNG QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh Lut ny quy nh vic iu tra c bn a cht v khong sn; bo v khong sn cha khai thc; thm d, khai thc khong sn; qun l nh nc v khong sn trong phm vi t lin, hi o, ni thy, lnh hi, vng tip gip lnh hi, vng c quyn kinh t v thm lc a ca nc Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam. Khong sn l du kh; khong sn l nc thin nhin khng phi l nc khong, nc nng thin nhin khng thuc phm vi iu chnh ca Lut ny. iu 2. Gii thch t ng Trong Lut ny, cc t ng di y c hiu nh sau: 1. Khong sn l khong vt, khong cht c ch c tch t t nhin th rn, th lng, th kh tn ti trong lng t, trn mt t, bao gm c khong vt, khong cht bi thi ca m. 2. Nc khong l nc thin nhin di t, c ni l trn mt t, c thnh phn, tnh cht v mt s hp cht c hot tnh sinh hc p ng tiu chun, quy chun k thut Vit Nam hoc tiu chun nc ngoi c php p dng ti Vit Nam. 3. Nc nng thin nhin l nc thin nhin di t, c ni l trn mt t, lun c nhit ti ngun p ng tiu chun, quy chun k thut Vit Nam hoc tiu chun nc ngoi c php p dng ti Vit Nam. 4. iu tra c bn a cht v khong sn l hot ng nghin cu, iu tra v cu trc, thnh phn vt cht, lch s pht sinh, pht trin v tri t v cc iu kin, quy lut sinh khong lin quan nh gi tng quan tim nng khong sn lm cn c khoa hc cho vic nh hng hot ng thm d khong sn. 5. Hot ng khong sn bao gm hot ng thm d khong sn, hot ng khai thc khong sn. 6. Thm d khong sn l hot ng nhm xc nh tr lng, cht lng khong sn v cc thng tin khc phc v khai thc khong sn. 7. Khai thc khong sn l hot ng nhm thu hi khong sn, bao gm xy dng c bn m, khai o, phn loi, lm giu v cc hot ng khc c lin quan. iu 3. Chnh sch ca Nh nc v khong sn 1. Nh nc c chin lc, quy hoch khong sn pht trin bn vng kinh t - x hi, quc phng, an ninh trong tng thi k. 2. Nh nc bo m khong sn c bo v, khai thc, s dng hp l, tit kim v hiu qu. 3. Nh nc u t v t chc thc hin iu tra c bn a cht v khong sn theo chin lc, quy hoch khong sn; o to, pht trin ngun nhn lc, nghin cu khoa hc, ng dng, pht trin cng ngh trong cng tc iu tra c bn a cht v khong sn v hot ng khong sn. 4. Nh nc khuyn khch t chc, c nhn tham gia u t, hp tc vi cc t chc chuyn ngnh a cht ca Nh nc iu tra c bn a cht v khong sn. 5. Nh nc u t thm d, khai thc mt s loi khong sn quan trng phc v pht trin kinh t - x hi, quc phng, an ninh. 6. Nh nc khuyn khch d n u t khai thc khong sn gn vi ch bin, s dng khong sn lm ra sn phm kim loi, hp kim hoc cc sn phm khc c gi tr v hiu qu kinh t - x hi. 7. Nh nc c chnh sch xut khu khong sn trong tng thi k ph hp vi mc tiu pht trin bn vng kinh t - x hi trn nguyn tc u tin bo m ngun nguyn liu cho sn xut trong nc. iu 4. Nguyn tc hot ng khong sn 1. Hot ng khong sn phi ph hp vi chin lc, quy hoch khong sn, gn vi bo v mi trng, cnh quan thin nhin, di tch lch s - vn ho, danh lam thng cnh v cc ti nguyn thin nhin khc; bo m quc phng, an ninh, trt t, an ton x hi. 2. Ch c tin hnh hot ng khong sn khi c c quan qun l nh nc c thm quyn cho php. 3. Thm d khong sn phi nh gi y tr lng, cht lng cc loi khong sn c trong khu vc thm d. 4. Khai thc khong sn phi ly hiu qu kinh t - x hi v bo v mi trng lm tiu chun c bn quyt nh u t; p dng cng ngh khai thc tin tin, ph hp vi quy m, c im tng m, loi khong sn thu hi ti a khong sn. iu 5. Quyn li ca a phng v ngi dn ni c khong sn c khai thc 1. a phng ni c khong sn c khai thc c Nh nc iu tit khon thu t hot ng khai thc khong sn h tr pht trin kinh t - x hi theo quy nh ca php lut v ngn sch nh nc. 2. T chc, c nhn khai thc khong sn c trch nhim: a) H tr chi ph u t nng cp, duy tu, xy dng h tng k thut s dng trong khai thc khong sn v xy dng cng trnh phc li cho a phng ni c khong sn c khai thc theo quy nh ca php lut; b) Kt hp khai thc vi xy dng h tng k thut, bo v, phc hi mi trng theo d n u t khai thc khong sn; nu gy thit hi n h tng k thut, cng trnh, ti sn khc th ty theo mc thit hi phi c trch nhim sa cha, duy tu, xy dng mi hoc bi thng theo quy nh ca php lut; c) u tin s dng lao ng a phng vo khai thc khong sn v cc dch v c lin quan; d) Cng vi chnh quyn a phng bo m vic chuyn i ngh nghip cho ngi dn c t b thu hi khai thc khong sn. 3. Vic bi thng, h tr, ti nh c cho t chc, c nhn ang s dng t b thu hi thc hin d n khai thc khong sn c thc hin theo quy nh ca php lut v t ai v cc quy nh khc c lin quan. iu 6. Lu tr thng tin v khong sn 1. Bo co kt qu iu tra c bn a cht v khong sn, bo co kt qu thm d khong sn c lu tr theo quy nh ca php lut v lu tr. 2. Mu vt a cht, khong sn phi c lu gi ti Bo tng a cht thuc B Ti nguyn v Mi trng theo quy nh ca php lut. iu 7. S dng thng tin v khong sn 1. C quan qun l nh nc v khong sn c trch nhim cung cp thng tin v khong sn cho t chc, c nhn khi c yu cu theo quy nh ca php lut. 2. T chc, c nhn s dng thng tin v khong sn phi tr ph s dng thng tin theo quy nh ca php lut v ph, l ph. 3. T chc, c nhn s dng thng tin v khong sn phc v thm d khong sn phi hon tr chi ph iu tra c bn a cht v khong sn; trng hp s dng thng tin v khong sn phc v khai thc khong sn phi hon tr chi ph iu tra c bn a cht v khong sn, chi ph thm d khong sn. 4. Chnh ph quy nh chi tit vic hon tr chi ph iu tra c bn a cht v khong sn, chi ph thm d khong sn. iu 8. Nhng hnh vi b cm 1. Li dng hot ng khong sn xm phm li ch ca Nh nc, quyn v li ch hp php ca t chc, c nhn. 2. Li dng thm d khai thc khong sn. 3. Thc hin iu tra c bn a cht v khong sn, hot ng khong sn khi cha c c quan qun l nh nc c thm quyn cho php. 4. Cn tr tri php lut hot ng iu tra c bn a cht v khong sn, hot ng khong sn. 5. Cung cp tri php lut thng tin v khong sn thuc b mt nh nc. 6. C hy hoi mu vt a cht, khong sn c gi tr hoc qu him. 7. Cc hnh vi khc theo quy nh ca php lut. Chng II CHIN LC, QUY HOCH KHONG SN iu 9. Chin lc khong sn 1. Vic lp chin lc khong sn phi bo m cc nguyn tc v cn c sau y: a) Ph hp vi chin lc, k hoch pht trin kinh t - x hi, quc phng, an ninh, quy hoch vng; b) Bo m nhu cu v khong sn phc v pht trin bn vng kinh t - x hi; khai thc, s dng tit kim khong sn, chng lng ph; c) Nhu cu s dng, kh nng p ng khong sn trong nc v kh nng hp tc quc t trong l)nh vc khong sn cho pht trin kinh t - x hi; d) Kt qu iu tra c bn a cht v khong sn thc hin; tin v du hiu a cht lin quan n khong sn. 2. Chin lc khong sn phi c cc ni dung chnh sau y: a) Quan im ch o, mc tiu trong iu tra c bn a cht v khong sn, bo v khong sn cha khai thc, thm d, khai thc, ch bin v s dng hp l, tit kim khong sn; b) nh hng iu tra c bn a cht v khong sn, bo v khong sn cha khai thc, thm d, khai thc khong sn cho tng nhm khong sn, ch bin v s dng hp l, tit kim khong sn sau khai thc trong k lp chin lc; c) Nhim v v gii php ch yu trong iu tra c bn a cht v khong sn, bo v khong sn cha khai thc, thm d, khai thc khong sn cho tng nhm khong sn, ch bin v s dng hp l, tit kim khong sn sau khai thc; d tr khong sn quc gia. 3. Chin lc khong sn c lp cho giai on 10 nm, tm nhn 20 nm theo k chin lc pht trin kinh t - x hi. 4. B Ti nguyn v Mi trng ch tr phi hp vi B Cng thng, B Xy dng, B K hoch v u t, cc b, c quan ngang b khc v cc a phng c lin quan lp, trnh Th tng Chnh ph ph duyt Chin lc khong sn. iu 10. Quy hoch khong sn 1. Quy hoch khong sn bao gm: a) Quy hoch iu tra c bn a cht v khong sn; b) Quy hoch thm d, khai thc khong sn chung c nc; c) Quy hoch khai thc, s dng tng loi, nhm khong sn lm vt liu xy dng c nc v quy hoch khai thc, s dng tng loi, nhm khong sn khc c nc; d) Quy hoch thm d, khai thc, s dng khong sn tnh, thnh ph trc thuc trung ng. 2. K quy hoch khong sn c quy nh nh sau: a) K quy hoch iu tra c bn a cht v khong sn l 10 nm, tm nhn 20 nm; b) K quy hoch quy nh ti cc im b, c v d khon 1 iu ny l 5 nm, tm nhn 10 nm. 3. Chnh ph phn cng cc b t chc lp, trnh Th tng Chnh ph ph duyt cc loi quy hoch quy nh ti cc im a, b v c khon 1 iu ny; quy nh vic lp quy hoch thm d, khai thc, s dng khong sn tnh, thnh ph trc thuc trung ng. iu 11. Quy hoch iu tra c bn a cht v khong sn 1. Vic lp quy hoch iu tra c bn a cht v khong sn phi bo m cc nguyn tc sau y: a) Ph hp vi chin lc, k hoch pht trin kinh t - x hi, quc phng, an ninh, quy hoch vng, chin lc khong sn; b) nh hng cho quy hoch thm d, khai thc khong sn chung c nc. 2. Cn c lp quy hoch iu tra c bn a cht v khong sn bao gm: a) Chin lc, k hoch pht trin kinh t - x hi, quc phng, an ninh, quy hoch vng, chin lc khong sn; b) Kt qu thc hin quy hoch iu tra c bn a cht v khong sn k trc; tin , du hiu a cht lin quan n khong sn mi pht hin. 3. Quy hoch iu tra c bn a cht v khong sn phi c cc ni dung chnh sau y: a) Lp bn a cht v iu tra khong sn trn nn bn a hnh t l 1:50.000; xy dng h thng c s d liu thng tin v a cht, khong sn; b) nh gi tim nng tng loi, tng nhm khong sn; xc nh vng c trin vng v khong sn; c) nh gi kt qu thc hin quy hoch iu tra c bn a cht v khong sn k trc; d) Xc nh quy m u t, nhu cu v thit b, k thut, phng php phn tch, th nghim phc v iu tra c bn a cht v khong sn; ) Gii php, tin t chc thc hin quy hoch. iu 12. Quy hoch thm d, khai thc khong sn chung c nc 1. Vic lp quy hoch thm d, khai thc khong sn chung c nc phi bo m cc nguyn tc sau y: a) Ph hp vi chin lc, k hoch pht trin kinh t - x hi, quc phng, an ninh, quy hoch vng, chin lc khong sn; b) Bo m khai thc, s dng hp l, tit kim, hiu qu khong sn phc v nhu cu hin ti, ng thi c tnh n s pht trin ca khoa hc, cng ngh v nhu cu khong sn trong tng lai; c) Bo v mi trng, cnh quan thin nhin, di tch lch s - vn ho, danh lam thng cnh v cc ti nguyn thin nhin khc. 2. Cn c lp quy hoch thm d, khai thc khong sn chung c nc bao gm: a) Chin lc, k hoch pht trin kinh t - x hi, quc phng, an ninh, quy hoch vng, chin lc khong sn, quy hoch ngnh sn xut s dng khong sn; b) Nhu cu khong sn ca cc ngnh kinh t; c) Kt qu iu tra c bn a cht v khong sn; d) Tin b khoa hc v cng ngh trong thm d, khai thc khong sn; ) Kt qu thc hin quy hoch k trc; kt qu nh gi mi trng chin lc theo quy nh ca php lut v bo v mi trng. 3. Quy hoch thm d, khai thc khong sn chung c nc phi c cc ni dung chnh sau y: a) iu tra, nghin cu, tng hp, nh gi iu kin t nhin, kinh t - x hi v thc trng thm d, khai thc, ch bin, s dng khong sn; b) nh gi thc trng tim nng khong sn iu tra, thm d v nhu cu s dng khong sn ca cc ngnh kinh t; c) nh gi kt qu thc hin quy hoch k trc; d) Xc nh phng hng, mc tiu thm d, khai thc khong sn trong k quy hoch; ) Khoanh nh khu vc hot ng khong sn, trong th hin c khu vc c khong sn phn tn, nh l. Khu vc hot ng khong sn c gii hn bi cc on thng ni cc im khp gc th hin trn bn a hnh h ta quc gia vi t l thch hp; e) Khu vc cm hot ng khong sn, khu vc tm thi cm hot ng khong sn; khu vc d tr khong sn quc gia; g) Gii php, tin t chc thc hin quy hoch. iu 13. Quy hoch khai thc, s dng tng loi, nhm khong sn lm vt liu xy dng c nc v quy hoch khai thc, s dng tng loi, nhm khong sn khc c nc 1. Vic lp quy hoch khai thc, s dng tng loi, nhm khong sn lm vt liu xy dng c nc v quy hoch khai thc, s dng tng loi, nhm khong sn khc c nc phi bo m cc nguyn tc sau y: a) Ph hp vi chin lc, k hoch pht trin kinh t - x hi, quc phng, an ninh, quy hoch vng, chin lc khong sn, quy hoch thm d, khai thc khong sn chung c nc; b) Bo m khai thc, s dng hp l, tit kim, hiu qu khong sn phc v nhu cu hin ti, ng thi c tnh n s pht trin ca khoa hc, cng ngh v nhu cu khong sn trong tng lai; c) Bo v mi trng, cnh quan thin nhin, di tch lch s - vn ho, danh lam thng cnh v cc ti nguyn thin nhin khc; d) Mt loi khong sn s dng cho nhiu mc ch khc nhau ch th hin trong mt quy hoch. 2. Cn c lp quy hoch khai thc, s dng tng loi, nhm khong sn lm vt liu xy dng c nc v quy hoch khai thc, s dng tng loi, nhm khong sn khc c nc bao gm: a) Chin lc, k hoch pht trin kinh t - x hi, quc phng, an ninh, quy hoch vng, chin lc khong sn, quy hoch ngnh sn xut s dng khong sn, quy hoch thm d, khai thc khong sn chung c nc; b) Nhu cu khong sn cho ch bin v s dng ca cc ngnh kinh t; c) Tin b khoa hc v cng ngh trong thm d, khai thc khong sn; d) Kt qu thc hin quy hoch k trc; kt qu nh gi mi trng chin lc theo quy nh ca php lut v bo v mi trng. 3. Quy hoch khai thc, s dng tng loi, nhm khong sn lm vt liu xy dng c nc v quy hoch khai thc, s dng tng loi, nhm khong sn khc c nc phi c cc ni dung chnh sau y: a) iu tra, nghin cu, tng hp, nh gi tnh hnh thm d, khai thc, ch bin, s dng tng loi, nhm khong sn trong khu vc hot ng khong sn; b) nh gi kt qu thc hin quy hoch k trc; c) Xc nh nhu cu s dng khong sn v kh nng p ng nhu cu trong k quy hoch; d) Khoanh nh chi tit khu vc m, loi khong sn cn u t khai thc v tin khai thc. Khu vc khai thc khong sn c gii hn bi cc on thng ni cc im khp gc th hin trn bn a hnh h ta quc gia vi t l thch hp; ) Xc nh quy m, cng sut khai thc, yu cu v cng ngh khai thc; e) Gii php, tin t chc thc hin quy hoch. iu 14. iu chnh quy hoch khong sn 1. Quy hoch khong sn c iu chnh trong cc trng hp sau y: a) Khi c iu chnh chin lc, k hoch pht trin kinh t - x hi, quc phng, an ninh, quy hoch vng, chin lc khong sn, quy hoch khong sn nh hng trc tip n ni dung quy hoch c ph duyt hoc c s thay i ln v nhu cu ch bin, s dng khong sn ca ngnh kinh t; b) C pht hin mi v khong sn lm nh hng n tnh cht, ni dung quy hoch; c) Khi xy ra trng hp quy nh ti khon 4 iu 28 ca Lut ny; d) V li ch quc gia, li ch cng cng. 2. C quan nh nc c thm quyn ph duyt quy hoch khong sn quyt nh iu chnh quy hoch ph duyt. iu 15. Ly kin v cng b quy hoch khong sn 1. Vic ly kin v quy hoch khong sn c thc hin nh sau: a) C quan t chc lp quy hoch quy nh ti cc im a, b v c khon 1 iu 10 ca Lut ny, t chc ly kin cc b, c quan ngang b, y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng (sau y gi chung l y ban nhn dn cp tnh) c lin quan v quy hoch khong sn trc khi trnh Th tng Chnh ph ph duyt; b) C quan t chc lp quy hoch quy nh ti im d khon 1 iu 10 ca Lut ny t chc ly kin ca B Ti nguyn v Mi trng, cc b, c quan ngang b c lin quan v quy hoch khong sn trc khi trnh c quan nh nc c thm quyn quyt nh. 2. Trong thi hn 30 ngy, k t ngy quy hoch khong sn c ph duyt hoc c iu chnh, c quan t chc lp quy hoch khong sn c trch nhim cng b cng khai quy hoch khong sn. Chng III BO V KHONG SN CHA KHAI THC iu 16. Trch nhim chung v bo v khong sn cha khai thc 1. Khong sn cha khai thc, k c khong sn bi thi ca m ng ca c bo v theo quy nh ca Lut ny. 2. C quan, t chc, c nhn c trch nhim bo v khong sn cha khai thc, thc hin nghim chnh cc quy nh v bo v khong sn cha khai thc. 3. y ban nhn dn cc cp trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim bo v khong sn cha khai thc trn a bn. iu 17. Trch nhim bo v khong sn ca t chc, c nhn 1. T chc, c nhn hot ng khong sn c trch nhim: a) Khi thm d khong sn phi nh gi tng hp v bo co y cc loi khong sn pht hin c trong khu vc thm d cho c quan qun l nh nc c thm quyn cp giy php; b) Khi khai thc khong sn phi p dng cng ngh tin tin, ph hp vi quy m, c im tng m, loi khong sn thu hi ti a cc loi khong sn c php khai thc; nu pht hin khong sn mi phi bo co ngay cho c quan qun l nh nc c thm quyn cp giy php; qun l, bo v khong sn khai thc nhng cha s dng hoc khong sn cha thu hi c. 2. T chc, c nhn s dng t c trch nhim bo v khong sn cha khai thc trong din tch t ang s dng; khng c t khai thc khong sn, tr trng hp quy nh ti im b khon 2 iu 64 ca Lut ny. 3. C quan t chc lp quy hoch xy dng vng, quy hoch chung th, quy hoch xy dng im dn c nng thn khi trnh ph duyt quy hoch phi trnh km theo kin bng vn bn ca c quan qun l nh nc c thm quyn cp giy php quy nh ti iu 82 ca Lut ny. iu 18. Trch nhim bo v khong sn cha khai thc ca y ban nhn dn cc cp 1. y ban nhn dn cp tnh trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim: a) Ban hnh theo thm quyn hoc hoc trnh c quan nh nc c thm quyn ban hnh vn bn thi hnh php lut v khong sn ti a phng; b) T chc tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut trong vic bo v khong sn cha khai thc; c) T chc bo v khong sn cha khai thc; d) Huy ng v ch o phi hp cc lc lng trn a bn gii ta, ngn chn hot ng khong sn tri php ti a phng. 2. y ban nhn dn huyn, qun, th x, thnh ph thuc tnh (sau y gi chung l y ban nhn dn cp huyn) trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim: a) T chc thc hin cc quy nh ca php lut v khong sn ti a phng; b) Ch o y ban nhn dn x, phng, th trn (sau y gi chung l y ban nhn dn cp x) thc hin cc bin php bo v khong sn cha khai thc; huy ng v ch o phi hp cc lc lng trn a bn gii ta, ngn chn hot ng khong sn tri php. 3. y ban nhn dn cp x trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim pht hin v ngn chn kp thi cc hot ng khong sn tri php; phi hp vi cc c quan chc nng bo v khong sn cha khai thc trn a bn. iu 19. Trch nhim bo v khong sn cha khai thc ca cc b, c quan ngang b 1. B Ti nguyn v Mi trng ch tr, phi hp vi cc b, c quan ngang b ch o thc hin cc quy nh v bo v khong sn cha khai thc theo quy nh ca Lut ny. 2. B Cng an, B Quc phng trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim ch o thc hin u tranh phng, chng ti phm trong l)nh vc khong sn; bo v khong sn cha khai thc ti khu vc bin gii, hi o hoc khu vc cm hot ng khong sn v l do quc phng, an ninh. 3. B, c quan ngang b trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim phi hp vi B Ti nguyn v Mi trng, B Cng an, B Quc phng trong vic bo v khong sn cha khai thc. iu 20. Kinh ph cho cng tc bo v khong sn cha khai thc Nh nc bo m kinh ph cho cng tc bo v khong sn cha khai thc. Kinh ph cho cng tc bo v khong sn cha khai thc c b tr trong d ton ngn sch nh nc hng nm. Chng IV IU TRA C BN A CHT V KHONG SN iu 21. Trch nhim ca Nh nc trong iu tra c bn a cht v khong sn 1. iu tra c bn a cht v khong sn do Nh nc thc hin theo quy hoch c ph duyt. Kinh ph cho iu tra c bn a cht v khong sn c b tr trong d ton ngn sch nh nc hng nm. 2. Cn c quy hoch iu tra c bn a cht v khong sn c Th tng Chnh ph ph duyt v d ton ngn sch nh nc giao, B Ti nguyn v Mi trng t chc thc hin iu tra c bn a cht v khong sn. iu 22. Ni dung iu tra c bn a cht v khong sn 1. Ni dung iu tra c bn a cht v khong sn bao gm: a) iu tra, pht hin khong sn cng vi vic lp bn a cht khu vc, a cht tai bin, a cht mi trng, a cht khong sn bin, bn chuyn v nghin cu chuyn v a cht, khong sn; b) nh gi tim nng khong sn theo loi, nhm khong sn v theo cu trc a cht c trin vng nhm pht hin khu vc c khong sn mi. 2. B Ti nguyn v Mi trng quy nh chi tit ni dung iu tra c bn a cht v khong sn; th tc thm nh, ph duyt n, bo co kt qu iu tra c bn a cht v khong sn. iu 23. Quyn v ngh)a v ca t chc thc hin iu tra c bn a cht v khong sn 1. T chc thc hin iu tra c bn a cht v khong sn c cc quyn sau y: a) Tin hnh iu tra c bn a cht v khong sn theo n c c quan qun l nh nc c thm quyn ph duyt; b) Chuyn ra ngoi khu vc iu tra c bn a cht v khong sn, k c ra nc ngoi cc loi mu vt vi khi lng v chng loi ph hp vi tnh cht v yu cu phn tch, th nghim theo n c ph duyt. 2. T chc thc hin iu tra c bn a cht v khong sn c cc ngh)a v sau y: a) ng k hot ng iu tra c bn a cht v khong sn vi c quan qun l nh nc c thm quyn trc khi thc hin; b) Thc hin ng n c ph duyt v tiu chun, quy chun k thut, nh mc, n gi trong iu tra c bn a cht v khong sn; c) Bo m tnh trung thc, y trong vic thu thp, tng hp ti liu, thng tin v a cht, khong sn; khng c tit l thng tin v a cht, khong sn trong qu trnh iu tra c bn a cht v khong sn; d) Bo v mi trng, khong sn v ti nguyn khc trong qu trnh iu tra c bn a cht v khong sn; ) Trnh c quan qun l nh nc c thm quyn ph duyt bo co kt qu iu tra c bn a cht v khong sn; e) Np bo co kt qu iu tra c bn a cht v khong sn c c quan qun l nh nc c thm quyn ph duyt lu tr theo quy nh ca php lut v lu tr; np mu vt a cht, khong sn vo Bo tng a cht theo quy nh ca B Ti nguyn v Mi trng. iu 24. T chc, c nhn tham gia u t iu tra c bn a cht v khong sn 1. Vic tham gia u t iu tra c bn a cht v khong sn phi bo m cc nguyn tc sau y: a) n iu tra c bn a cht v khong sn phi nm trong Danh mc n thuc din khuyn khch u t do Th tng Chnh ph ban hnh; b) n iu tra c bn a cht v khong sn phi c B Ti nguyn v Mi trng thm nh; c) Vic thc hin n iu tra c bn a cht v khong sn phi c c quan qun l nh nc c thm quyn gim st. 2. T chc, c nhn tham gia u t iu tra c bn a cht v khong sn c u tin s dng thng tin v khong sn trong khu vc iu tra khi tham gia hot ng khong sn. Chng V KHU VC KHONG SN iu 25. Phn loi khu vc khong sn 1. Khu vc hot ng khong sn, bao gm c khu vc c khong sn phn tn, nh l. 2. Khu vc cm hot ng khong sn. 3. Khu vc tm thi cm hot ng khong sn. 4. Khu vc d tr khong sn quc gia. iu 26. Khu vc hot ng khong sn 1. Khu vc hot ng khong sn l khu vc c khong sn c iu tra c bn a cht v khong sn v c c quan nh nc c thm quyn khoanh nh trong quy hoch quy nh ti cc im b, c v d khon 1 iu 10 ca Lut ny. 2. Cn c vo yu cu bo m quc phng, an ninh; ngn nga, gim thiu tc ng n mi trng, cnh quan thin nhin, di tch lch s - vn ha; bo v rng c dng, cng trnh h tng, vic thm d, khai thc khong sn c th b hn ch v: a) T chc, c nhn c php thm d, khai thc; b) Sn lng khai thc; c) Thi gian khai thc; d) Din tch, su khai thc v phng php khai thc. Cn c yu cu ca b, c quan ngang b, c quan qun l nh nc c thm quyn cp giy php quy nh ti iu 82 ca Lut ny quyt nh hnh thc hn ch hot ng khong sn. iu 27. Khu vc c khong sn phn tn, nh l 1. Khu vc c khong sn phn tn, nh l l khu vc ch ph hp vi hnh thc khai thc nh c xc nh trn c s kt qu nh gi khong sn trong giai on iu tra c bn a cht v khong sn hoc kt qu thm d khong sn c c quan nh nc c thm quyn ph duyt. Khu vc c khong sn phn tn, nh l c gii hn bi cc on thng ni cc im khp gc th hin trn bn a hnh h ta quc gia vi t l thch hp. 2. Chnh ph quy nh chi tit vic khoanh nh khu vc c khong sn phn tn, nh l. iu 28. Khu vc cm hot ng khong sn, khu vc tm thi cm hot ng khong sn 1. Khu vc cm hot ng khong sn bao gm: a) Khu vc t c di tch lch s - vn ho, danh lam thng cnh c xp hng hoc c khoanh vng bo v theo quy nh ca Lut di sn vn ha; b) Khu vc t rng c dng, t rng phng h hoc t quy hoch trng rng phng h, khu bo tn a cht; c) Khu vc t quy hoch dnh cho mc ch quc phng, an ninh hoc nu tin hnh hot ng khong sn c th gy nh hng n vic thc hin nhim v quc phng, an ninh; d) t do c s tn gio s dng; ) t thuc hnh lang hoc phm vi bo v cng trnh giao thng, thy li, iu; h thng cp nc, thot nc, x l cht thi, dn in, xng du, kh, thng tin lin lc. 2. Khu vc tm thi cm hot ng khong sn c khoanh nh khi c mt trong cc yu cu sau y: a) Yu cu v quc phng, an ninh; b) Bo tn thin nhin, di tch lch s - vn ho, danh lam thng cnh ang c Nh nc xem xt, cng nhn hoc pht hin trong qu trnh thm d, khai thc khong sn; c) Phng, trnh, khc phc hu qu thin tai. 3. Trng hp khu vc ang c hot ng khong sn b cng b l khu vc cm hot ng khong sn, khu vc tm thi cm hot ng khong sn th t chc, c nhn hot ng khong sn trong khu vc c n b thit hi theo quy nh ca php lut. 4. Trng hp cn thm d, khai thc khong sn khu vc cm hot ng khong sn, khu vc tm thi cm hot ng khong sn, c quan qun l nh nc c thm quyn cp giy php quy nh ti iu 82 ca Lut ny phi bo co Th tng Chnh ph xem xt, quyt nh vic iu chnh quy hoch khong sn c lin quan. 5. y ban nhn dn cp tnh khoanh nh, trnh Th tng Chnh ph ph duyt khu vc cm hot ng khong sn, khu vc tm thi cm hot ng khong sn sau khi c kin ca B Ti nguyn v Mi trng v b, c quan ngang b c lin quan. iu 29. Khu vc d tr khong sn quc gia 1. Khu vc d tr khong sn quc gia l khu vc c khong sn cha khai thc c xc nh cn c vo kt qu iu tra c bn a cht v khong sn, kt qu thm d khong sn, bao gm: a) Khu vc c khong sn cn d tr cho pht trin bn vng kinh t - x hi; b) Khu vc c khong sn nhng cha iu kin khai thc c hiu qu hoc c iu kin khai thc nhng cha c cc gii php khc phc tc ng xu n mi trng. 2. B Ti nguyn v Mi trng ch tr, phi hp vi b, c quan ngang b c lin quan khoanh nh, trnh Th tng Chnh ph quyt nh khu vc d tr khong sn quc gia. Chng VI BO V MI TRNG, S DNG T, NC, H TNG K THUT TRONG HOT NG KHONG SN iu 30. Bo v mi trng trong hot ng khong sn 1. T chc, c nhn hot ng khong sn phi s dng cng ngh, thit b, vt liu thn thin vi mi trng; thc hin cc gii php ngn nga, gim thiu tc ng xu n mi trng v ci to, phc hi mi trng theo quy nh ca php lut. 2. T chc, c nhn hot ng khong sn phi thc hin cc gii php v chu mi chi ph bo v, ci to, phc hi mi trng. Gii php, chi ph bo v, ci to, phc hi mi trng phi c xc nh trong d n u t, bo co nh gi tc ng mi trng, bn cam kt bo v mi trng c c quan qun l nh nc c thm quyn ph duyt. 3. Trc khi tin hnh khai thc khong sn, t chc, c nhn khai thc khong sn phi k qu ci to, phc hi mi trng theo quy nh ca Chnh ph. iu 31. S dng t, h tng k thut trong hot ng khong sn 1. T chc, c nhn hot ng khong sn phi thu t theo quy nh ca php lut v t ai, tr trng hp khng s dng lp t mt hoc hot ng khong sn khng nh hng n vic s dng mt t ca t chc, c nhn ang s dng t hp php. Khi Giy php thm d khong sn, Giy php khai thc khong sn chm dt hiu lc th hp ng thu t cing chm dt hiu lc; khi tng phn din tch thm d khong sn, khai thc khong sn c tr li th hp ng thu t cing c thay i tng ng. Khi c s thay i t chc, c nhn c php thm d, khai thc khong sn th hp ng thu t c k li. 2. T chc, c nhn hot ng khong sn c s dng h thng giao thng, thng tin lin lc, in v h tng k thut khc phc v hot ng khong sn theo quy nh ca php lut. iu 32. S dng nc trong hot ng khong sn 1. T chc, c nhn hot ng khong sn c s dng nc theo quy nh ca php lut v ti nguyn nc. 2. Ngun nc, khi lng nc v phng thc s dng nc, x nc thi trong hot ng khong sn phi c xc nh trong n thm d, d n u t khai thc khong sn v thit k m. iu 33. Bo him trong hot ng khong sn T chc, c nhn hot ng khong sn phi mua bo him phng tin, cng trnh phc v hot ng khong sn v cc bo him khc theo quy nh ca php lut. Chng VII THM D KHONG SN iu 34. T chc, c nhn thm d khong sn 1. T chc, c nhn ng k kinh doanh ngnh ngh thm d khong sn c thm d khong sn bao gm: a) Doanh nghip c thnh lp theo Lut doanh nghip; b) Hp tc x, lin hip hp tc x c thnh lp theo Lut hp tc x; c) Doanh nghip nc ngoi c vn phng i din hoc chi nhnh ti Vit Nam. 2. H kinh doanh ng k kinh doanh ngnh ngh thm d khong sn c thm d khong sn lm vt liu xy dng thng thng. iu 35. iu kin ca t chc hnh ngh thm d khong sn 1. T chc hnh ngh thm d khong sn phi c cc iu kin sau y: a) c thnh lp theo quy nh ca php lut; b) C ngi ph trch k thut tt nghip i hc chuyn ngnh a cht thm d cng tc thc t trong thm d khong sn t nht 05 nm; c hiu bit, nm vng tiu chun, quy chun k thut v thm d khong sn; c) C i ngi cng nhn k thut chuyn ngnh a cht thm d, a cht thu vn, a cht cng trnh, a vt l, khoan, khai o v chuyn ngnh khc c lin quan; d) C thit b, cng c chuyn dng cn thit thi cng cng trnh thm d khong sn. 2. B Ti nguyn v Mi trng quy nh chi tit iu kin hnh ngh thm d khong sn. iu 36. La chn t chc, c nhn thm d khong sn 1. C quan qun l nh nc c thm quyn la chn t chc, c nhn cp Giy php thm d khong sn khu vc khng u gi quyn khai thc khong sn. 2. Chnh ph quy nh chi tit vic la chn t chc, c nhn thm d khong sn. iu 37. La chn din tch lp n thm d khong sn T chc, c nhn quy nh ti iu 34 ca Lut ny c nhu cu thm d khong sn c tin hnh kho st ti thc a, ly mu trn mt t la chn din tch lp n thm d khong sn sau khi c s chp thun bng vn bn ca y ban nhn dn cp tnh ni c khu vc d kin thm d khong sn. iu 38. Din tch khu vc thm d khong sn 1. Khu vc thm d khong sn c gii hn bi cc on thng ni cc im khp gc, th hin trn bn a hnh h ta quc gia vi t l thch hp. 2. Din tch khu vc thm d ca mt giy php i vi loi hoc nhm khong sn c quy nh nh sau: a) Khng qu 50 kilmt vung (km2) i vi qu, bn qu, khong sn kim loi, tr bauxit; b) Khng qu 100 kilmt vung (km2) i vi than, bauxit, khong sn khng kim loi t lin c hoc khng c mt nc, tr khong sn lm vt liu xy dng thng thng; c) Khng qu 200 kilmt vung (km2) i vi khong sn cc loi thm lc a, tr khong sn lm vt liu xy dng thng thng; d) Khng qu 02 kilmt vung (km2) t lin, khng qu 01 kilmt vung (km2) vng c mt nc i vi khong sn lm vt liu xy dng thng thng; ) Khng qu 02 kilmt vung (km2) i vi nc khong, nc nng thin nhin. 3. Khu vc thm d phi bo m khng ch ht thn khong sn v cc cu trc a cht c trin vng i vi loi khong sn d kin thm d. iu 39. n thm d khong sn 1. n thm d khong sn phi c cc ni dung chnh sau y: a) H phng php thm d ph hp xc nh c tr lng, cht lng khong sn, iu kin khai thc, kh nng ch bin, s dng cc loi khong sn c trong din tch thm d; b) Khi lng cng tc thm d, s lng, chng loi mu vt cn ly phn tch, bo m nh gi y ti nguyn, tr lng, cht lng khong sn theo mc tiu thm d; c) Gii php bo v mi trng, an ton lao ng, v sinh lao ng trong qu trnh thm d; d) Phng php tnh tr lng; ) Gii php t chc thi cng, tin thc hin n; e) D ton chi ph thm d c lp trn c s n gi do c quan qun l nh nc c thm quyn quy nh; g) Thi gian thc hin n thm d khong sn, thi gian trnh ph duyt tr lng khong sn v thi gian lp d n u t khai thc khong sn. 2. n thm d khong sn phi c thm nh trc khi cp giy php theo quy nh ca B Ti nguyn v Mi trng. iu 40. Nguyn tc v iu kin cp Giy php thm d khong sn 1. Vic cp Giy php thm d khong sn phi bo m cc nguyn tc sau y: a) Giy php thm d khong sn ch c cp khu vc khng c t chc, c nhn ang thm d hoc khai thc khong sn hp php v khng thuc khu vc cm hot ng khong sn, khu vc tm thi cm hot ng khong sn, khu vc d tr khong sn quc gia hoc khu vc ang c iu tra c bn a cht v khong sn cng loi vi khong sn xin cp giy php thm d; b) Mi t chc, c nhn c cp khng qu 05 Giy php thm d khong sn, khng k Giy php thm d khong sn ht hiu lc; tng din tch khu vc thm d ca cc giy php i vi mt loi khong sn khng qu 02 ln din tch thm d ca mt giy php quy nh ti khon 2 iu 38 ca Lut ny. 2. T chc, c nhn c cp Giy php thm d khong sn phi c cc iu kin sau y: a) c c quan qun l nh nc c thm quyn la chn theo quy nh ti iu 36 ca Lut ny hoc trng u gi quyn khai thc khong sn khu vc cha thm d theo quy nh ca Lut ny; nu t chc, c nhn khng c iu kin hnh ngh quy nh ti khon 1 iu 35 ca Lut ny th phi c hp ng vi t chc c iu kin hnh ngh thm d khong sn quy nh ti khon 1 iu 35 ca Lut ny; b) C n thm d ph hp vi quy hoch khong sn; i vi khong sn c hi cn phi c Th tng Chnh ph cho php bng vn bn; c) C vn ch s hu t nht bng 50% tng vn u t thc hin n thm d khong sn. 3. H kinh doanh quy nh ti khon 2 iu 34 ca Lut ny c php thm d khong sn lm vt liu xy dng thng thng khi c iu kin do Chnh ph quy nh. iu 41. Giy php thm d khong sn 1. Giy php thm d khong sn phi c cc ni dung chnh sau y: a) Tn t chc, c nhn thm d khong sn; b) Loi khong sn, a im, din tch khu vc thm d khong sn; c) Phng php, khi lng thm d; d) Thi hn thm d khong sn; ) Ngh)a v ti chnh, ngh)a v khc c lin quan. 2. Giy php thm d khong sn c thi hn khng qu 48 thng v c th c gia hn nhiu ln, nhng tng thi gian gia hn khng qu 48 thng; mi ln gia hn, t chc, c nhn thm d khong sn phi tr li t nht 30% din tch khu vc thm d khong sn theo giy php cp. Thi hn thm d khong sn bao gm thi gian thc hin n thm d khong sn, thi gian trnh ph duyt tr lng khong sn v thi gian lp d n u t khai thc khong sn; trng hp chuyn nhng quyn thm d khong sn cho t chc, c nhn khc th thi hn thm d l thi gian cn li ca Giy php thm d khong sn cp trc . iu 42. Quyn v ngh)a v ca t chc, c nhn thm d khong sn 1. T chc, c nhn thm d khong sn c cc quyn sau y: a) S dng thng tin v khong sn lin quan n mc ch thm d v khu vc thm d; b) Tin hnh thm d theo Giy php thm d khong sn; c) Chuyn ra ngoi khu vc thm d, k c ra nc ngoi cc loi mu vt vi khi lng, chng loi ph hp vi tnh cht, yu cu phn tch, th nghim theo n thm d c chp thun; d) c u tin cp Giy php khai thc khong sn ti khu vc thm d theo quy nh ti khon 1 iu 45 ca Lut ny; ) ngh gia hn, tr li Giy php thm d khong sn hoc tr li mt phn din tch khu vc thm d khong sn; e) Chuyn nhng quyn thm d khong sn; g) Khiu ni, khi kin quyt nh thu hi Giy php thm d khong sn hoc quyt nh khc ca c quan nh nc c thm quyn; h) Quyn khc theo quy nh ca php lut. 2. T chc, c nhn thm d khong sn c cc ngh)a v sau y: a) Np l ph cp Giy php thm d khong sn, ngh)a v ti chnh khc theo quy nh ca php lut; b) Thc hin ng Giy php thm d khong sn, n thm d khong sn c chp thun; c) Bo co c quan qun l nh nc c thm quyn cp giy php xem xt, chp thun trong trng hp thay i phng php thm d hoc thay i khi lng thm d c chi ph ln hn 10% d ton; d) Bi thng thit hi do hot ng thm d gy ra; ) Thng bo k hoch thm d cho y ban nhn dn cp tnh ni thm d khong sn trc khi thc hin; e) Thu thp, lu gi thng tin v khong sn v bo co kt qu thm d khong sn cho c quan qun l nh nc v khong sn; bo co cc hot ng khc cho c quan nh nc c thm quyn theo quy nh ca php lut; g) Thc hin cc cng vic khi Giy php thm d khong sn chm dt hiu lc theo quy nh ti khon 3 iu 46 ca Lut ny; h) Ngh)a v khc theo quy nh ca php lut. iu 43. Chuyn nhng quyn thm d khong sn 1. T chc, c nhn nhn chuyn nhng quyn thm d khong sn phi c iu kin c cp Giy php thm d khong sn theo quy nh ca Lut ny. 2. Vic chuyn nhng quyn thm d khong sn phi c c quan qun l nh nc c thm quyn cp Giy php thm d khong sn chp thun; trng hp c chp thun, t chc, c nhn nhn chuyn nhng quyn thm d khong sn c cp Giy php thm d khong sn mi. 3. T chc, c nhn chuyn nhng quyn thm d khong sn thc hin c t nht 50% d ton ca n thm d khong sn. 4. Chnh ph quy nh chi tit vic chuyn nhng quyn thm d khong sn. iu 44. Thm d khong sn c hi Ngoi vic thc hin ngh)a v quy nh ti khon 2 iu 42 ca Lut ny, t chc, c nhn thm d khong sn c hi phi thc hin cc bin php ngn nga nhim mi trng, tc ng xu n sc khe con ngi; trng hp gy nhim mi trng th phi xc nh y cc yu t gy nhim, thc hin cc bin php khc phc, gim thiu nhim; trng hp thm d khong sn c hi c cha cht phng x cn phi thc hin quy nh ca Lut nng lng nguyn t v cc quy nh khc ca php lut c lin quan. iu 45. Quyn u tin i vi t chc, c nhn thm d khong sn 1. T chc, c nhn thm d khong sn khu vc khng u gi quyn khai thc khong sn c u tin cp Giy php khai thc khong sn i vi tr lng khong sn c c quan nh nc c thm quyn ph duyt trong thi hn 06 thng, k t ngy Giy php thm d khong sn ht hn. Ht thi hn u tin quy nh ti khon ny, t chc, c nhn thm d khng ngh cp Giy php khai thc khong sn i vi khu vc thm d th mt quyn u tin ngh cp Giy php khai thc khong sn. 2. Trng hp c quan qun l nh nc c thm quyn cp Giy php kha "$&(  ߼ˬ}}kWkWkW&h[HhF6@CJOJQJ]^J"h[HhF6CJOJQJ]^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JhhZ5CJOJQJ^Jh[HhF5CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J"h[HhF5CJOJQJ\^JhhZ5CJOJQJ\^J"&(, $x$Ifa$gd=Skd$$Ifl0 % P td&644 la$x$Ifa$gd=:  " * , . N P R V Z \ ` b d f h p r v x z | ~ mmmmm&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J"h[HhF5CJOJQJ\^Jh[HhFCJOJQJ^Jh[HhF5CJOJQJ^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J"h[HhF6CJOJQJ]^J), . 0 P dxfff$x7$8$H$]a$gdF$x7$8$H$]a$gd$x7$8$H$]a$gdFx7$8$H$]gdFSkd_$$Ifl0 % P td&644 la   & ( * , < > @ D F T V X \ ^ ƲƲƊƲƊƲƲƊƞƞƞƞƞƞƞƞƞ&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J"h[HhF6CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J0^ ` " ( * 0 2 : < D F H J N P R V X Z \ ^ d f h j l n v x z | ~ ͽyyyyyyyy h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhF5CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J"h[HhF6CJOJQJ]^Jh[HhFCJOJQJ^J/    " $ & ( . 0 8 : < zzz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J0< > @ D F L N P T V Z ^ ` b j l p r t v x z     h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J= $ & ( * . 0 6 8 > @ B F H J L R T V X h j l t v ~ ϭzzzzzz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J0  "*,46:<VX^`jlxz &(.02>@RTXZdϬ h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=dhjvxz|~Ʋ{j{Y{HY{j{Y{j{ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J"h[HhF6CJOJQJ]^J "$(*24PTjlྭϜϜྜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6 *,.:<>DFNPZ\`bdଘs h[HhF@CJOJQJ^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J"h[HhF6CJOJQJ]^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J-dp@B8z "##%&'),*+6,-N0x7$8$H$]gdF$x7$8$H$]a$gdF $&*,.0268<>FHNPRTXZhjrtϾϾϭϭϾϜϾϭϾϭϜϭϾϭϾϭϭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=񽩕mmmYH h[HhF@ CJOJQJ^J&h[HhF6@ CJOJQJ]^J&h[HhF6@ CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@ CJOJQJ]^J"h[HhF6CJOJQJ]^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J "$&(*2468:<>@BFHPRXZbdlnrtxzϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J1 "$&(.0DFJLNPRTptϭ୾ྭ"h[HhF6CJOJQJ]^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0tvx~ƲƲƞƞƲ~m\~ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J"h[HhF6CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J  ,.0268:>@BJLTVXZ\dfjlpϾϭϭྭzz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0prz| "$,.68@BJLN h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6NPRVX^`bfhjlnvxz|~ ϾϾϭϾϾϜϭϭϾϾޜϜϜϜϜϜϊv&h[HhF6@CJOJQJ]^J"h[HhF6CJOJQJ]^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J+ &(<>NPVXjlvxƷƁmƁYƁ&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J"h[HhF6CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J" ",.68:<>BDLNdfjlrtz|Ʒss h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J"h[HhF6CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J-|~񻩕mY&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J"h[HhF6CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J  "$&(,.02468:<>@BDFHJLNPRTVX\`fhϾϭϭᆳϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J;hjnprtz|~;޾ޜ;ޜ;;;ޜ޾޾޾޾; h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J4@######$$$$$ $ $$$$$$$&$($,$.$4$6$8$:$<$>$H$J$L$N$P$T$V$\$^$`$b$h$j$l$n$r$t$v$x$|$~$$$$$߽߬ߛ߬ߛߛάߛߛߛ߬ߛ߬߬߬ߛ߬ߛ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J6$$$$$$$$$$$$$$$$%% % %0%2%:%<%>%D%F%R%T%n%p%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&& & &&&&&Ͼϭϭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=&&&&"&$&&&(&*&,&.&6&8&:&<&>&@&B&D&F&H&J&L&N&T&V&Z&\&^&`&b&d&f&h&n&p&x&z&|&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ྭϭ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=&&&&&&&&''' '''''' '$'&','.'0'2'6'8'<'>'B'D'J'L'T'V'Z'\'b'd'j'l'''''''''''''''''''''''ϭϭϾϭϭϾϾϾϜϜϜϾϜϜϜϜϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J='''''(((( ( ((((((("($(&(((*(0(2(4(6(8(:(<(>(@(F(H(V(X(\(^(`(b(d(h(j(l(p(r(v(x(|(~(z h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J0~((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()) )) )")*),):)<)>)@)B)D)F)J)L)R)T) h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=T)x)|)),*0*2*8*:*<*>*B*D*F*H*J*L*N*P*T*V*Z*^*b*d*f*h*j*l*n*p*t*v*~***************************** h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=***********+++ +++++++$+&+.+0+:+<+D+F+J+L+N+P+R+T+V+\+^+b+d+f+h+n+p+x+z+|+~++++++++񭋾Ͼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6+++++++++++++++++++,,, ,,,(,*,:,<,>,@,B,H,J,P,R,X,Z,`,b,d,f,h,p,r,t,z,|,,ϾϾz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,---- - -----&-(-2-4-8-:-<->-@-B-D-F-L-N-T-V-Z-Ͼϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=Z-\-^-b-d-f-h-j-l-p-r-z-|-~----------------------------.... . ...ϾϾϾϾϭϾϾϾϜϜϋϜz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0.....".$.(.*.,.2.4.6.8.:.F.H.N.P.R.V.X.Z.\.`.b.h.j.p.r.t.v.z.|.~...............ϾϾϾϜϾϜϜϋϋϋ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0..................../// / ///// /(/*/0/2/6/8/>/@/B/F/H/P/R/X/Z/j/l/n/p/r/ྭྜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J1r/t/v/x/z/////////////////////////////////////////000 00003 44ϾϭϭϾϭϭϭϭϾϭϭϭޜϭϭޜϾϊ"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6N0123 425@6678";<N<.==>^??@@@$x7$8$H$]a$gd[Hx7$8$H$]gdF$x7$8$H$]a$gd$lQ$x7$8$H$]a$gdF4444 4"4$4(4*40424:4<4B4D4H4J4L4N4P4R4X4Z4b4d4f4h4j4n4r4v4x4z4444444444444444444444444444444455 555ϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JD5556585:5>5@5B5N5P5Z5\5h5l5z5|5555555555555555555555555555555556666"6$6&6.606@66"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J;6666666666666666666666666666666666666666666666666666666ྭྭྭྜྜྭྜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J66777 7 77777777 7$7&7(7*7,7.70727476787:7<7>7@7D7H7J7L7N7P7R7T7V7X7Z7\7ϾϜϜϜziϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J(\7^7`7b7d7j7l7n7r7t7v7x7z7|777777777777777777777777777777777ϾϜޭϾϾޭϜzz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J-7777777777777777777888 88888888 8"8$8&8,8.86888:8<8>8@8F8H8J8L8N8R8T8V8X8^8`8b8d8j8l8t8v88888888888 h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JD88888888888888888888899999999999"9$9&9*9,9.90929496989:9<9D9F9J9L9P9R9X9Z9\9`9b9d9f9x9z9~99 h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=9999999999999999999::,:.:0:8:::<:>:@:B:D:F:H:L:N:V:X:^:`:d:f:l:n:p:v:x:z:~::::::::::::::: h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=::::::::::::::::::::::: ;;;;;;;&;(;2;4;6;8;:;<;B;D;H;J;L;N;P;T;V;X;^;`;b;h;j;l;p;ϾϾϭϜϜϜϜϋ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J6p;r;t;v;z;|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<<< < <<<N<@@@8A:Aϭh[HhF5CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6@:AvABBCEFFGIKL~NNNfOOQQ8RRSU$x7$8$H$]a$gdFx7$8$H$]gdF$x7$8$H$]a$gdF:AvAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBB$B&B,B.B0B2B4B6B@BBBDBHBJBLBNBPBRBTBVBXB^B`BbBhBjBtBvB~BBBBBBBBBνν߬ߛ߬νߛ߬ߛ߬߬߬ߛߛ߬߬߬ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J=BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCC C CCCCCCC C$C&C(C.Czi h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J).C0C2C4C6C8C:C>C@CJCLCRCTCVCXCZC\C^C`CbCdCfChClCnCpCrCtCvCxCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCϾϭϾϭϭϭϾϭϾϭϭϋϋ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J2CCDDDD D DDDDD"D$D,D.D0D4D6D:DDBDDDJDLDNDRDTD^D`DbDdDhDjDlDnDpDrDvDxDzDDDDDDDDDDDDDDDྭྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J7DDDDDDDDDDDDE EEEEE$E&E,E.E0E2E6E8E>E@EDEFELENETEVEXEZE^E`EbEdEfEnEpErEtEvExEzE|EEEEEEEEEEEEEEྜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=EEEEEEEEEEEEEEEEEEFF(F*F6F8FBFDFJFLFPFRF`FbFlFnFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6FFFFFFFFFGG G GGGGGG G"G$G&G(G6G8GGBGDGHGJGXGZGpGrGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGϾϭϾྭྭྭྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=GGHHH HHHHHHH"H&H(H*H.H0H4H8H:H>HDHFHHHLHRHVHZH^H`HdHnHrHtHvHzHHHHHHHHHHHHHHHHHHHϾϭϭϭϾϾϭϜϋϋϋ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIII IIIIIIIII I"I$I&I(Iྜzྋୋi h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J)(I.I0I2I4I6I8I:I>I@IBIDIFIHILIRITIVI`IbIdIfIhIjIlIpIrItIxIzI|I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIϾϾ୾ϜϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6IIIIJJJJJ4J6J:JK@KLKNKPK`KbKfKhKjKpKrKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6KKKLLL L LLLLL"L$L(L*L2L4L6L:LLDLFLJLLLRLTL\L^L`LbLdLjLlLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL୾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6LLLLLLLLLLLLMM M MMMMMMMMM M"M$M&M*M,M.M2M4M:MN@NJNLN^N`NbNdNfNjNlNrNtNvN~NNNNNNNNNN OOOOOO(O*O,O.O0OFOJOROTOZO\O^O`OdOvOϾ񾭾"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=vOxOzO|O~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPPP PPPPP"P$P&P(P.P0P8P:PW@WBWJWLWPWRWTWVWXWZWbWdWhWjWnWpWtWvWWWWWWWWWWWWWWWϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J3WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXXXX X XXXXXXXX X"X$X&X*X,X.X0X2X4X6X8X:X>X@XBXDXFXHX;ͭ;;ﭾ޾ޭޭޭ޾޾ޭޭ;ͭ޾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J9HXJXNXPXTXVXXXZX\X^X`XbXdXfXhXjXlXnXpXrXtXvXxXzX|X~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXͼͭޭͭޭ޼ͭ޼޼ͭͭޭͭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYYYϾϾϭziX h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JYYY YYYYYYY$Y&Y0Y2Y6Y8Y:YY@YBYDYFYHYJYLYTYVY^Y`YbYfYhYlYnYrYtY~YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYྭྭྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=YYYYYZZ Z ZZZZZ"Z$Z&Z*Z,Z6Z8Z>Z@ZBZDZLZNZPZTZZZ\ZhZjZlZpZvZxZZZZZZZZZZZZZZZZZ[[[ [ [[ ["[$[&[([>[B[J[L[R[T[V[Z[\[j[l[n[p[ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JKp[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[\\ \\\\\\\\ \"\&\(\0\2\4\6\8\<\>\P\R\d\f\p\ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=p\r\z\|\~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]]4]8]<]>]t]v]~]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]^^^^^ ^(^*^0^2^4^8^:^<^>^@^H^L^R^T^V^ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JKV^X^Z^\^d^f^h^l^n^r^t^z^|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ ____ _(_*_,_._8_:_F_J_P_T_x_z____ϭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JD_________J`z`|`````````klllllll l"l6l8lPlRlXlZl^l`lflhljlzl|l~lllllllllllllllllll h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=|ijkklnoom@mPmRmTmVmZm\m^m`mbmdmjmlmrmtmxmzm|m~mmmϭϭϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnnn0n2n6n8nPnRnVnXnhnjnxnϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=xnznnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooo o ooooooo"o$o&o(o*o.o h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=.o4o6o8o>o@oHoJoXoZo`obojolonotovoxozoooooooooooooor@rHrJrTrVr^r`rfrhrlrnrtrvrxrzr~rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrss h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6ss s ssssssss s"s$s*s,s6s8s@sBsFsHsJsLsNsPsRsZs\s`sbsdsfshsjsrstsxszs~ssssssssssssssssssssϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J:sst t tttttt"t$t(t*t8t:t@tFtHtNtPtRtVtXt`tbthtjtltntptrttt|t~tttttttttttttttttttttϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6tttttttttttttttttttttttttttu{{{{{{{{{{{{{{Ͼଡ଼ziiii h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J){{{{{{{{{{{{{||| | ||||||$|&|(|,|.|0|2|4|6|:|<|B|D|F|H|P|R|Z|\|^|n|p|x|||||||||||||||ྭ୾୾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J:|||||||||||||||||||||||}}} } }}}}}"}$}&}*},}2}4}6}:}<}D}F}L}N}P}V}X}Z}\}^}`}b}l}ྭϭྭྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6l}n}t}v}z}|}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}~~~~ ~ ~~~~ྭྋ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6~~~,~.~6~>~@~B~D~F~H~L~P~R~V~X~Z~\~^~`~b~d~f~h~j~n~p~r~t~x~z~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ͼϭϋ޾ϭϭދϭ޾Ͼޜ޾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "$&(*,ϾϾϾϾϾϾϜϜϾϜϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6,.0268:<>@BDFHJPRTVZ\^`dfhjlnpt|~޾޾ޜ޾޾ޜ޾͜zzzzzz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0 "$8<JLRTXZlnpr|~ƀȀ΀Ѐ؀ڀ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JD (*.0DFLNTVXZ^`hjrtvx~ȁྭྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6ȁʁЁҁځ܁ށ *,02BDRT\^dfjlprtƂȂԂւ܂ނϾ୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6 8:>@BDTV\^răԃփ܃ރ "$,.068:<>TV\^bdhjlnrtxz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6răPF·$j|zRАh$x7$8$H$]a$gdF$x7$8$H$]a$gd[H$ x7$8$H$]a$gdF$x7$8$H$]a$gdFx7$8$H$]gdFz~„ĄƄȄʄ̄΄Є҄Ԅ܄ބ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J0 &(24<>BDJLNRTV\^hjnpvxz|~ȅʅԅօϾϾϾޭϾϭϭϭϭϭϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J= "$&(*,.068FHLNRTbdjlptxz|†ĆȆʆІ҆چ܆ކ*,<>dfhjprtxzϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾ޾ϭ޾Ͼ޾޾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JD‡̇܇އ(*,.0468:@BDFHJLNPRZ\fhjnpz|ϾϭϾϾϭϾϾϾϾϾϾϭϭϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JDĈƈʈ҈ވj‰ΉЉމ ϾϬϛޛϛϊyϊϊ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J/ $&028:BDJLRT\^bdfhlnprvx|~ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J2 "$&(24>@FHLNPRXZ\^lnprt|~ଡ଼z h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J0Ƌȋʋ̋΋ҋԋ֋؋ڋދ*,@BFHJLNXZ`bhjtvϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JDČƌΌЌ֌، $&(*,6ϭϭϭϜϭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J<68:<>@DFJLNRTZ\^dhjnpvx~ƍȍʍ΍Ѝҍԍ؍ڍ܍ލϾϭྭᆳϭϭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=ލ $&(*,46:<>JLPRfhln~ϾϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J4ĎƎ̎ΎҎԎ؎ڎ *,8:<>@BDHJNPRTXϾϾϾϜϜϋzϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0XZ\^`bhjltv|~ď̏ΏЏԏ֏؏ڏ܏Pϭ&h[HhF5@CJOJQJ\^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0PRАԐ֐ $&(*,.0248:<BDFJLNPRνάνΊάνyάάάΊάννάννν h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^Jh[HhF5CJOJQJ^J/RVXZ`bdfhjlnprt|~‘đƑʑ̑Бґԑ֑ؑڑܑϭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6 "$,.02468:>@HJLTVXZ\^`bfvx~’ƒȒ̒Βଡ଼ྜྜྜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6 $&(*.0248:DFHLNXZ\^`bdhjrtxzؓړܓޓ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JDޓhtvxz̔Δޔ "(*24:<@BHJPRXZ^`bdν h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^Jh[HhFCJOJQJ^J=hڔF2 \|BnnDĭ2F$x7$8$H$]a$gdF$x7$8$H$]a$gd[H$x7$8$H$]a$gdFdfhjlprtvz|~Еҕؕڕܕޕ(*24JLRTVX\^`bfhlntvxz|ϭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=|~–ĖȖʖ̖ΖЖҖԖ֖ؖږ Ͼ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J2$&,.24:<BDFJLPRTVXZbdlnprtxz|ėƗ̗ΗЗ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J6Зԗ֗ؗڗܗޗ "$(*,.024:<@BDJLPRVXZ^`bhj h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=˜Șʘؘ̘֘ܘޘ ,068<>@BHJNPRTXZ\^`hjlprvxz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6ƙșЙҙԙؙڙ zzzii h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J) "$*,.0246>@BDHJLNRTVXZ\`bdfhjprtvxz|~ȚʚҚԚϾϾϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J; $&,.68<>BDJLPRVXZ\bdhjrtz|ϾϾϾޭϾϭϾϾϾϭϾϾϭϭϾϋϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6ěƛ̛Λ؛ڛ "$&(*,.68<>@BDHJRTXZ\^`bhjlntv୾୾Ͼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JDʜ̜ޜ ĝƝҝԝ֝ܝ(*,:<BDTV`bhjlnrt|~ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6žĞƞȞʞ̞ΞОԞ֞ڞܞޞ.068:>BFHLP\^jl h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=lprtŸƟȟʟ̟ҟԟ؟ڟܟޟ "$(,.46<>BDLNPRTXZ` h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JD`bjlrtv֠ؠޠHJNTXZ`bd¡ġʡ̡Сҡܡޡྜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J= "(*0268<>BDFHJLR\^jlprz|~΢Тڢܢޢྭྭ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J8£ȣʣ̣ΣУңأڣ$&.02468:FHLNPRZϾϾϭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J@FHNPRT`bfhl h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6lntv~ªĪʪ̪ЪҪԪ֪ڪܪުﭾﭾz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0 $&,.46:<>@FHJNPRVX`bjlrtxz|«īʫ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J4ʫ̫ΫЫҫګܫ "$(*02468:BDHJTV`bnprtvxz|ϾϭϜϭϭϭϜϭϭϭϜϭϭޜϭϭϭϭϋϋϋ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J6ĬƬ̬άҬԬܬެ $&(*.02>@Dĭ"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6ĭʭ̭έЭԭ֭حڭܭޭ "$,.0468:>@HJNPRTV^`fhtvxϭ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J9xz|®ĮƮȮ̮ήЮҮԮڮܮ "(2DFϾϾϭϾϛ"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J9F268:@BHJNPVX^`bdhjlnp|~°İȰʰΰа԰ְذڰܰ˺˘˘˘˘˘ˇ˺˘˺˘˘˺˘ˇ˘˘˘˘ˇ˘˘ˇ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^Jh[HhF5CJOJQJ^J*h[HhF5CJOJQJ^JmHnHu52̱|f$PJB\Xt6*x7$8$H$]gdF$x7$8$H$]a$gdF "$&(*.068:<@BDFHJLPRTVXZ\^`bfhlnprtv୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6бұڱܱޱ &(*,02DFJLNPRTXZv|Ͼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J7²IJƲβвҲԲֲܲ޲ "&(*,46>@BDFRTVX\`lnrt| h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JD| "026:BDJLNTVln,.68>@BDNPVX`bhjnpvx߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߬ߛߛ߽߬߬߬߬߬ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J=xµεеԵֵصڵܵ "$(*.024ϾϭϾzz h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J048:@BDHJLNRT^`dfhjrtvxz~ƶȶҶԶ (*.0ϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=068DFJLRTVXZ\^`bhjrtz|ȷʷ̷ηзطڷ޷ " h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6"*,>@BTVbdfhrtz~P\^`bhjtv¹Ĺ̹ιйҹ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhF5CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J= $&,.46>@BDFRTVXZ\dfjlprvx|~кҺ Ͼ୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JA$&,.24:<BDNPRT`bfjlptvz|~»ƻȻʻ̻λлһԻֻػڻܻ޻ϾϾ୾Ͼ୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J= "(*,02468@BLNTV\^z|~ļƼԼּؼܼ޼ྭϋϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6 ",.24:<NPRXZ^`bhjrt|~ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6½ĽƽȽʽ̽νнԽֽؽڽܽ޽$&,.:<FHLNPRZ\dfjl޾ϭϜϭϭ޾Ͼϋϋzϋϋ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0lprvxƾȾʾ̾ξھܾ "$&<@HJPRT h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6TVZ\^`bdhjprz|¿ʿ̿οԿֿؿܿ޿ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6$&,.0:<DFVX\^rt~ ",.468BDrv h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JD "$&,.024<>HJPRT\^`bdfhjlntvxz|~ϾϜϜϋ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6 "$&(,.024:<@BDFHJNPXZ\^`hjlrtzϾϾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J= "$&(*024DFRTjn h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J@ &(.08:<>@NP\Ͼ୾&h[HhF5@CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J;\^bdfhjnprtvz|~ϾϾϾϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JD "$,.:<@BDFJLRTZ\bdjlxz|~ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J= 68:<@BDFJLNPXZ^`dfhjnpvx|~zzzzz h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0.0248@BFHPRZ\jlprz| h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J: ,0FHZ\bdjlprvxϾ"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J9* f$T\4$ x7$8$H$]a$gdF$x7$8$H$]a$gdF$x7$8$H$]a$gd[H$x7$8$H$]a$gdF.068@BFH`bdjlnpxz ",.248<BDLNRT|~νννννάνΛνννννννάννννννάάννννν h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^Jh[HhF5CJOJQJ^J=~ (*.068>@DFLNPTVZ\^`hjprvx h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6&(*,0246@BϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6BHJNPTVrtz| $&*,68@BDHLNVXb h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=bdfjltvxzϾϭϜϋދzϜϜϜϜϜϜiϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J)$&(*.024:<BD 468<>@FHNϾϾϾϾϾϾϾϾϜϜޜޜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=NP\^`hj "$&(*.0248:>@FHJLNRVX\^`bfhjnpr h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=rtxz|~248:BDHJPRT\"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J5 $&(,.0468:<>@BDFJLNPRXZ\^bdtvxz~ଡ଼Ϝ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J6 &(*.24>@HJR h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J=RTXZbdz| "*,.0248:BDFHJL h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=LNTVXZ\^dfjlnpvxz| $&*,.HJptϾϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JD "(*.046>@HJLNPRTVZ\dfhn h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J2JV$^r$8$x7$8$H$]a$gdF$x7$8$H$]a$gd[H$x7$8$H$]a$gdFx7$8$H$]gdFnpvxz|46<>BDJLN`bnpz|~୾ྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J5 "$&(,.024:<>@BDHJLTVZ`dflnvϾϾ୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JDvx~ 48:<NPRTdfϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J> "$,.0268>@DFVXϾϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J3XZ^`dfhlnprtxz|~Ͼଡ଼ϜϾϾϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6 "(*,248:<@BDFJLRT\^dflntvxz|~ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6*,JLRT`bln h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6 "$&*,46>@BDHJLNPTVX\^dfjlnpxz|~ϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6^bdjlnrtvxz h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6 "$*,2468:<DFLNRTVZ\bdln h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6nprtxzྭྭྭzz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J- "$&(*,.02468:<>@BDFHJLNPTVXZ\^ϾϭϾϭϾϭϭϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6^`bdfhjlpvx~ϭzi h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J) (*8:FHJZ\bdjlz| h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J9"$*,.024:<>@BDFJLNPVXZ\^bdhjlnrt|~ϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=$68HLNRTVX^`dfnpxz񩙽wwfw h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhF5CJOJQJ^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J(H4xN$8Nt62x7$8$H$]gdF$x7$8$H$]a$gdF$x7$8$H$]a$gd[H$x7$8$H$]a$gdF $&.08:<>@BJLϾϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6LTVZ\^`jltv"$8:>@BDFJLPRVXϾϾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=XZ\^`dfnprtxz|~ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J4 "$&(*,.24<>@BHJLNPRXZ\^`bdhjlprvz|ϾϾϜϾϾޜޜϾϾϜϜϾϾϜϋϾϾϾϜϋϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6 $&,.02<>@BD;޾޾޾޾޾޾޾޾;޾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6DFLNTVXZ\^`bd|~୾ྜz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J* "$&(*,02468>@BDFHJLNPRTVXZ\`bdfhjlntvxz|ϾϭﭾϭﭾﭾϾϭϭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=ϾϾワziワ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J) Ͼ񭾜񋾜zϜzhWW h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J &(*.0268:<>BDFHJLNZ\^`b h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J9bdhjlnprtvxz|~ Ͼ୾ϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J:"$*,246:<>@BDLNRT\^`fhjlnvxz~ϭϜϜϭϜϜϜϜϭϜϜϜϾϜϜϜϜϜϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J9 &(028:@BDFHJRT\^dfhjlnprtv୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J= "(*028:<>JLTVXZ\^`fϾϾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J8fhjlnprz| "(*Ͼ୾୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J9*,24<>DF\^`bfhj|~୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6 "0246FHLNVXZ\`bfhjlnz|NRTXZ\^`dfjlϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=lprtvxz~"( h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J<(*.046:>@BDJLNRTVXZ\^`bdfhjtvz|~Ͼ୾ϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6"$(*,24:<@BFHJLNPRTྭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6TVXZ^`hjptvxz|~ϭs_Ks_&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J"h[HhF5CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JƲƲڊƞvgV h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J"h[HhF5CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J (*.068<@BDFNPVXZ^`dfhjlprvxଡ଼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J= "&.08LNrtvxz|~񬜈t`L&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^Jh[HhF5CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JƲڞڞڞvb&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J"h[HhF5CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J!"$&(*,.0268:<@BƷs h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J-BFHNPRTVX`bdfjlvx~2ϾྊyhWhy h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J  ϾϾϜޭϋϋޭޭϾzϜϋϾϾϜޭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0 "$(*,0246<TVnp~;͜zziizXii h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J">PPn J  r z<vVx7$8$H$]gdF$x7$8$H$]a$gdF "*,46:<@BFHRTXZ\^`bdnptvxz~z h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J0  $:<@BFϾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=FHTVZ\bdfjltvx~ (*>@NPRTfhp h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=prz|"$*,:<DFHhjnr"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J?rtvxz~   * , . 0 ϾϭϭϭϾϭϭϜϾϭϾϭϜϾϜϭϜϜϭϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=0 6 8 : @ B H J T V ^ b r t x z          $ & * , 4 6 : < @ B D J      h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J7             " & ( * , . 0 6 8 : @ B F H J N T V X \ ^ ` b p r v x z ྜϜྭϭϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J5z |                         " $ & ( , . 2 4 8 h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J;8 : < > @ B H J N P R T V X ^ ` b d j l n t v z | ~               ྜྜ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J6         r t v x z | ~  yhWF h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J                            ͼޭ޼޼ޭ޼ޭͼͭޭޭͼͭͼͭͭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6  "<>68:<HJLbdhjlprvϾ|||k|k|| h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[Hh_5CJH*OJQJ^Jh[HhFCJH*OJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J*vx.068FHZ\^`bdfhjlnptvxz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6 26>@NPRXZhjtvz|ϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J4 "*,246:<>BDJLTV`bhjln~Ͼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J= "$24<>PRTdfvx| "$0246BDFln h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JKV~lp!#$'()*+++,,-n-/`22x7$8$H$]gdF$x7$8$H$]a$gdF $&(BD^`b|~ϾϾϾϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JD "(*>@LNTVlnvx h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J= $*,@BZ\^`bdfl "028:<BDNP^`fl|~y h[HhF@ CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J/ "$,.28*+0+"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J70+2+4+6+D+F+H+J+P+R+T+`+d+j+l+z+~++++++++++++++++++,,,, , ,,,,,,*,.,P,R,`,b,j,l,p,r,v,x,z,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ϾϾϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JK,--8-:-<-B-D-L-N-X-Z-f-h-r-t-|-~--------------------------------------ϾϾϾϭϜϜϾϭϾϜϭϜϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6-------.. . ......$.&.(.*...0.2.4.:.<.@.B.D.F.H.J.L.N.P.X.Z.`.b.d.h.j.n.p.t.v.x.z.|.zz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0|.~....................................D/F/J/L/\/^/j/l/p/r/t///////////////ϭ୾୾୾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=/////////////////////00 0 0000000 0"0*0,00020:0<0>0@0B0H0J0N0P0l0n0v0x0000000000000ྭ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J=0000000000011 1111 1"1$1&1,1.121416181:1<1>1@1B1L1N1P1R1V1X1\1^1d1f1j1l1n1r1t1z1|1~1111111111111 h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=11111111111111111111112222*2,202226282>2@2D2F2H2`2222223333 3"3&3(3,3.303:3<3B3D3F3H3P3R3ϾϾ"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=2`3 4|456708299::;=|=J>?@VAAB E FF$ x7$8$H$]a$gdFx7$8$H$]gdF$x7$8$H$]a$gdFR3p3r333333333333333333333344$4&4>4@4V4X4f4h4l4n4r4t4??????????????@@@ @ @@@@@ @ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J= @(@*@.@0@2@4@:@<@D@F@H@J@N@P@X@Z@^@`@h@j@l@n@p@t@v@x@z@~@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAAA AA A"A,A.A8A:ABAFALANAϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=NAVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBB B(B*B,B.B0B4B6B>B@BDBFBJBLBTBVBZB\BhBjBlBnBpBrBvBxBBBBν h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^Jh[HhFCJOJQJ^J=BBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCC C CCCC C"C*C,C.C0C2C6C8C>C@CBCDCFCHCJCPCRCTCVCZC\C^C`CbCjClCpCrCtCvCzC|CCC h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=CCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDD D DDDDDDD"D$D&D(D*D,D.D4D6D:DD@DBDDDFDHDNDRDϾϭϭϜϜϜϋϋϜϜϜϋ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J1RDTDXDZD\D^DfDhDtDvDzD|D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEE EEEEϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J:EEEEE E$E&E(E*E.E0E4E6E8EE@EBEHEJELEPETEVEXEZE\E`EbEfEhEjElEpEtEvEzE~EEEEEEEEEEEEEEEEEϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFF޾Ϝޭϋz޾ϋϋϋ޾iiޭޭi h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J)FFF F FFFFFFFF F"F$F(F*F,F2F4F6F:FFDFFFHFJFNFPFRFXFZF\F^F`FjFlFnFrFtFvFϾϭϭϋϋϋϋziϋiϭzi h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J)vFxFzF|FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGϾ񜋾yhWhF h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JFFJKMtOv$HVFr$,nԣ6b$x7$8$H$]a$gd_5$x7$8$H$]a$gdFx7$8$H$]gdFGGGG GGGGGG G"G$G&G,G.G0G2G6G8G>G@GJGLGNGPGRGXGZG^G`GbGfGhGpGrGzG|GGGGGGGGGGGGϾϾϭϭϭϾϭϾϾϾϾϋϭϭϾϋz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHH HHHHHHH H"H$H&H,H.H0H2H8H:HH@HBHHHJHPHRH h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=RHTH\H^HbHdHjHlHnHrHtHvHxHzH|H~HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=IIIII IIIIII I"I$I&I,I.I0I2I>I@IDIFIHIJIRITIZI\I^I`IdIfInIpIrItIvIxIzI|IIzi h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J)IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJ J JJJJJJJ J$J&Jϭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6&J,J.J6J8J:J@JBJJJLJRJTJ\J`JdJfJxJzJ|JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJKKKKKKKKKKϾϭyy h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J/KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLL L LLLLLL L"L$L(L*L.L0L4L6L8L>L@LDLϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J:DLFLNLPLVLXL\L^L`LbLjLlLtLvLxL~LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLϭϾϋϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J5LLLLLLLMMMMMMMMM$M&M(M*M0M2MM@MDMFMHMNMPMTMVMbMdMfMhMjMlMnMpMxMzMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=MMMMMMMMMMMMMMMMNNN NNNNNN N$N&N(N0N2N6N8N:N@BDJLNTVXZ\^`bdfnprtvx~ƔȔʔ̔ϾϾϾޭϾϋϋϋϾޜϾϾϾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J6̔ΔДҔؔڔܔ "$&(.028:<@BDJLNzz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0NPRTVXZ\dfhjlntvxz|~•ĕƕȕϾϜϾϾϾϋϾϜϾϾzޭzz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0ȕΕЕҕؕڕܕޕv֖ؖږܖ yyyh h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J' &(*,.02468<>@BFHJNPRTVXZ`bdhjlnprt|~޾ϭワϭϭ޾ϭϭ޾ϭϭϭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=—ȗʗ̗ΗЗҗԗ֗ڗܗޗ "(*.0246:<ϜྜϜz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0<@BJLNPRTVZ\hjlprvx˜ȘʘҘژܘϾzzz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J0 "$(*,24:<@BDFLNPRVXZ\`blnrtvx~ϾϾϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=șʙЙҙԙؙ֙ڙ $&*,.68@BLNTVZ\^`fhjlprtvz| h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=šĚƚʚ̚ΚԚ֚ޚ "$2468@BFHLNPZ\dfnpϾϭϾϭྭ୾ྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=prtxz~›țʛΛЛ֛؛ (*Z\ϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6\fhz|ҜԜ؜ڜ (*468<>@FHLNZ\^`bdfhprz|Ɲȝ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JDȝ؝ڝ  $&(*,.02468<>@BDFNPTV^`hjlnptv|~ϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J>žĞƞȞʞ̞Ԟ֞ڞܞޞ "&(,028:@BDHJ^`hϭϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=hjprxz|~Ɵȟʟ̟ҟԟ֟؟ޟ " h[HhF@CJOJQJ^Jh[Hh_5CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J7"$&(*,468<>BDFHJLTVZ\^`bdfhlnpvxz| ĠȠʠྭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=ʠΠԠڠܠ "&(.02468@BFHJPRZ\`bfhnprvxϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6x|~ʡ̡ءڡޡ "$,ntvz|~£ģ̣Σڣܣޣ"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J="$*,.:<>@BFHLNPRVXZ\`bdhlnptvxz~ĤƤΤФԤ֤ؤڤܤ$&,.24DFNPVX h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JPXZ\`xz~¥ĥܥޥ "$(*,.0268@BFHPRXZ^`ϾϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=`bdfhjlntvz|ĦƦΦЦަ 46fhvx~Чҧާ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JDV z^>¶2Vx7$8$H$]gdF$x7$8$H$]a$gdF "$&028:@BDLNVX\^`bhjnprvxz| h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=̨Ψ "$&,.0>@BFJL\^fhjprvxƩȩ̩Ωةک h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=  ",.02468:<>@HJLNRTVXZ\fhjlnprvϾϾϋϾϾޜϾϾϾϾz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0vxz|ĪƪȪʪ̪ЪҪ֪تଡ଼ଡ଼z h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0  $&.0:<BDFLN^`bfprt~ϜziX h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J"«īƫȫ̫ΫЫԫ֫ګܫޫ "$&*,8:>ϾϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6>@DFHbdfhjlprvz|¬ĬƬʬ̬άЬ֬جެ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=(*,.468npxzȭʭέЭҭԭܭޭ" h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J="$*,.024FHLNRTV\^fhnpĮήЮҮ֮خ "$ྜz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J0$&.024BDJLNPRbdxzίЯޯ "&(,.68 h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J68@BFHJLNPRTZ\^`bdflnrtvx̰ΰְذڰϋϋz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J0  "&(*,028:<>@DFHJLNVX\^fhjlprtvxz~ྭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JD±ıȱʱ̱αбұԱֱرܱޱ $&,.0246:@B`bfhྭྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=htv~ijƳʳ̳Գֳڳܳ $&(*.0246<>BDHJL h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=LNPTV\^`bnpxz´ƴȴʴ̴δдԴִشڴܴϾϾϭϜϜϜϜϜϜϜϜϜϜϜϜϜϜϋϜϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J6 $&.0:<XZ\hjlprµĵƵȵϾϾୋଡ଼ୋଡ଼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6ȵ̵εеԵֵصڵ "$&(,.02468:<>BFJLNPRTVXZ\ϾޭޭϭϭϭϾޭϭޭϭޭϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J<\^bdfjlnptvxz|~ƶȶζжԶֶڶܶϾޭϜϜދދϜޭϾϜϾϜzzzz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0ܶ "$&(*,.468:<>BDFHJLPRZ\dfhjnpz| h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J:·ķƷηзҷԷطڷ޷ "&(*,.0ྜϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6068NPVXZ\bdvx¸ĸ̸θҸԸظڸܸ $&(*,.68<>@Ͼ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6@BDFHNPTVXZ^`bdfhjnptv~¹ƹȹʹ̹йҹڹܹ޹Ͼ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6  "$&*,.08:@BFHJRT^`fhjlnpvx|~ϭzz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J0ºĺƺȺʺ̺кҺԺغں  (*6 h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J768BDFHJLRT\^dfnpvxz~Ȼʻλлػڻܻ޻ $(<>BDJLNVϾྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JCV.R Կ`8 (@$x7$8$H$]a$gdF$x7$8$H$]a$gd[Hx7$8$H$]gdF$x7$8$H$]a$gdF$x7$8$H$]a$gd3GV "*,.246<>HJ`ϾϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^Jh[HhF5CJOJQJ^J6` ">@BJLNPhjtvx|~028:PR\^`dfhjlnp߽߽߽߽߽ν߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߽߬߬ν߽߽߽ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^JDptv$&.02468>@DFLNPRTVX\^dfhjlnp|~ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JJ "$*,.2468:>@DFRTVXZ\^Ͼ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J6^`hjnp "(@Ͼஜt`&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J"h[HhF5CJOJQJ\^Jh[HhF5CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J%BFHLNPRTXZ^`hjlrIJز~m\K~~~K h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J"h[HhF5CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^JBVZjF.0t$x7$8$H$]a$gdFx7$8$H$]gdFrtxz (*,.8:<DF^`npvxϾϭϾྭྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JD,.<>JLRTXZdfln8:BDJLNPTVཬ h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JA  "$(*,024:<>LNϾޭﭜޭޭϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J;NPRTVX^`bhjlprtvxz~;޾޾޾޾޾͋޾޾޾޾޾z޾޾޾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0  "(*,02zziXX h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"2468:<@BJLTVXZ\^bdfhjlnptv|~ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J0  "(*0268:<>@BDZϾྭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6Z  "$&(.068:<>@HJLNPRTZ\^`bdfhrt̽ݬ̽ݬݽ̬ݽݽݬ̽ݽݽ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J=t  "$(*,.068:<Ϝ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=<>@DFHJNPbdlpvx| 68:VX^`bnprtv~ϾϾϭϜϜϜϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J= $&(,.z h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J0.0268>@BDHJTVZ\^bdfhnprtvxz|~Ϝ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J;F^`npxz $&68<>@BDFHLN`d߽߽߬ߛ߽߽ν h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J=&(8:<FHZ\`djln|~ ϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J= "$(*,.46:<@BHJNPRTVX\^bdfhjltv|~ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J= "$*,68<>@BJLTVXZ\`bhjnprz| "$*,.:<FHJNϾϾϾϾϾϾϭϾϾϾϾϾϭϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JDNPV "(*,68:<BFTVbdhjrt~ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6V^&TFVx|0Vx7$8$H$]gdF$x7$8$H$]a$gdF "68>@NPXZrtϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J7$&*,46@BDFHNPRTVXZ\^lnྭϭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6nrtvxz|~ 0268HJLhj h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JDjlnpxz|~ "$*,468JLXZ\^` h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=`lnptz| 46NP\^`bdrt h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JB $*,.248:<>BDHJNTXZ^`Ͼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6`fhjlvx 248:JLVX^`btvx $&028:>@FHJT h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JKTVXZ`bdfjl "ྭྭྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J="$&(*JNVXdflnrtxz Ͼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6 "&(0268:<DFHJNPRVX\^`bhjlnrtxz|ϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J1$&*,.068>@HJRTVXZ\^`bjlnptv h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J2  $&(*,024DFZྜϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J@DFJ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=JLfhlnp|~:<@BXZnpϾ୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=p "*.026:>@DFHLPRV\`fjptvz~񾭾񾜾񾜾 h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J= "$&(*.46ϭϭϋz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J.68:>@BFHNPTVXZ`bhjlnprvx|~ϾϭϭϾϭϾϜϭϭϾϾϾϭϾϭϾϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J9 ",.8:BFLNV "$.024yyyyy h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J/46<>BDFJLTV^`dfhjlprvxz|~zizzi h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J) "&(026<@BDPR\^jlpr~LϾ"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=L`*Jtn\ p ($x7$8$H$]a$gd3G$x7$8$H$]a$gdFx7$8$H$]gdFLPRVXZ^bdhjnprtvx|~Ͼϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J824NPRTdfjlnprvx|~ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6$&*,.0:>Z\vxϾzz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J-  "$&ϾϜϜϜϋϋϋޭϜϋޭϋϜϾޭϜϋϋޭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6&(*,.468:<FHJPRTZ\^`bdfjlnprtvxz~ϾϾޭϾϾޜϋϾϾޭޭϾޭϋϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6 "$&*,.0468:<DFJLଡ଼zྜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0LNTV^`fhlnz|~ଡ଼ଡ଼ଡ଼ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6  "$&(*8:<>BDFHJTVZ\^jlnpxzྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J= "$(*,.0:<>@BDFHJLRTVZ\^bdhjnprtvx|~ϾϭޭϾϾϭϾϭϜϾϭϭϾϭ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J= "$(*,.24:<@BDFHJLNPRVϾ୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6VX\^fhl .068<>@ϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6@BJLNPRTVX\`bjltvz|~Ͼ୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J= "$&(,.246:<NPVX\^jlnprtvx h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JD.0:<DFHJPRVX\^`bjltvxz|~z h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J0  ".046:<@BFHLNPRVXZ\` h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J4`bfhjlntvz|~ ྭྋྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6*,8:NR^`vx~  h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J; "$(*,24<>BDLN^`dhrtxz~Ͼϭ୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J2 "$(*02<>@BDFHJLNRTdf(*4୾୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J646<>BDJLNhjrtxz| Ͼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6  $&*,246@BJLRTZ\^`bhjlnprvx|~zzz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0      ( * . 0 2 4 : < @ B N P R T V X ྭϭϭz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0X Z \ d f n p x z                      $ & . 0 2 4 : < > B h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=B D J L R T V Z \ d f j l v x z |                     $ & , . h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J=. 8 : < J L R T V Z ` b l n p t v x ~                   h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6     " & ( . 0 6 8 : < > @ B F H P R V X Z \ b d f l n r t v x z ~         h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6          & ( 0 2 6 8 : > @ L N Z \ h j p "h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J1 ".02:<>@FHPRprtv|~2468:>@BDFHJLNPRTVXϾϪpp&h[HhF5@CJOJQJ\^J"h[HhF5CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J,LB.<($6r20!T"$#$$x7$8$H$]a$gdFXZ\`bdfhjlnprtvz|~ƲƲƞڊƲƲƲ&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J"h[HhF5CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J6  "$&ƲƞƊvbbƊ&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J"h[HhF5CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&&(,.46:<>@FHLNVXZ\^`bfhjprxz|~Ʒs h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&     " $ , . 2 4 6 8 : < > B D J L R T V Ϝ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J8V X Z ^ ` b d f j l n p x z ~             !!!!! !&!(!*!0!2!!B!D!F!H!ϾϾϾϾϾϾ޾޾ϭϾϜϜϭϭϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J7H!J!L!R!T!Z!\!^!`!d!f!h!j!l!n!t!v!x!z!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""" "ϾϭϾϜϾϾϾϭϾϭϭϾϜϾϾϋ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6 "&"("0"2"6"8"H"J"X"Z"`"b"f"h"l"n"p"r"t"~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=""""""#########(#*#0#2#6#8#:#<#>#B#D#N#P#R#T#V#X#Z#\#d#f#h#j#n#p#t#v#ϭzi h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J)v#z#|#~#####################################$$$ $ $$4$6$L$P$V$X$n$p$t$ϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6t$v$x$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%%% %%%%%%&%(%*%,%0%2%8%ϾϾϾϾϭϾϾϾϜϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=8%:%<%B%D%J%L%T%V%X%Z%\%^%d%f%n%p%x%z%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&& &&&&&ϾϾϾϾϾϾϾϾϾϭϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϭϜޭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J8&&&&"&$&&&(&0&2&4&8&:&<&>&@&B&F&H&L&N&R&T&\&^&d&f&h&j&l&n&p&r&v&x&z&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Ͼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=$&(.((**(+--L.d/T0137^9:.<?x@@nAbC>EGx7$8$H$]gdF$x7$8$H$]a$gdF&&&&'' ' ''' '$'&'('*','.'0'6'8'@'B'H'L'P'R'Z'\'d'f'n'p't'v'x'z'~'''''''''''''''(.(>(@(B(F(H(T(V(`(b(f(h(j(n(p(r(t("h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JDt(~(((((((((((((((((((((((((((((())) ) )))))))) )")&)().)0)2)8):)<)>)@)Ͼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6@)B)D)F)H)N)P)R)T)X)Z)h)j)p)r)t)x)z))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Ͼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6)))** * *****,*.*6*8*D*F*H*R*V*j*l*t*v*|*~***************(+,+.+6+8+@+B+F+y h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J/F+H+N+P+R+V+X+`+b+f+h+p+r+x+z+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,Ͼଡ଼ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J5,,,,,,,,",$,*,,,.,0,2,4,6,8,@,B,D,F,J,L,N,R,T,\,^,`,d,f,n,p,r,x,z,|,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-- -ﭾϾϾϾϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J= ---(-*-:-<-F-H-V-X-Z-\-l-n-t-v-|-~------------------------------------------.... .....ϾϭϾϭϾϾϾϭϾϾϾϭϭϭϭϾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JD...$.&.(...0.D.F.P.R.T.V.X.Z.\.b.d.j.l.v.x.z.|.~............................/ / /// /"/F/H/Ͼ୾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=H/J/L/R/T/d/f/h/j/n/p/z/|////////////////////////////////////////0 0000000206080 h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=80F0H0X0Z0b0d0f0h0j0l0t0v0z0|0~000000000000000000000000000000000000000001111111"1$1X1Z111 h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JD1111111111112222*2,2.202D2F2|2~2222222222222222222223333$3&3(3*3,3.30323<3>3@3B3F3H3P3 h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J>P3R3T3V3X3\3^3`3b3d3f3h3j3l3n3v3x3z3|3~333333333333333333333333333333333344ϾϭϾϜϾϾޜϜϾϾϜϾϜϭޜϾϾϾϾϾϾϋ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J64 444444 4"4*4,44464:4<4F4H4L4N4T4V4X4Z4\4^4`4b4j4l4v4x4z4|4~44444444444444444444444444444 h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=44444444555555555 5"5&5(5052585:5<5B5D5J5L5N5P5V5X5\5^5n5p5r5t5v5555555555555555ϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J755555555555555555555555555556666 6 666666 6"6$6&6(686:6B6D6H6J6N6ϾϭϾϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J2N6P6X6Z6`6b6d6f6h6j6l6n6p6t6v6666666666666666666666666666666666666777 7ྭ୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6 7777"7$7&7,7.707J7L7T7V7d7f7j7l7r7t7v7|7~777777777777777777777777788 8 888888"8$8&8*8,8082888:8<8>8@8J8 h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JDJ8L8P8R8Z8\8^8`8h8j8l888888888888888888899999 99999@9B9J9L9^9::::::::::: h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6:::::::::::::::::::::::::::;; ; ;;;;;;;; ;";&;(;*;,;.;0;2;6;8;<;>;D;F;H;J;N;P;R;T;Z;Ϝ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J;Z;\;^;b;d;f;h;l;n;x;z;|;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<<< <(<*<2<ϾϾϾϭϾϾϾϭϾϾϾϾϾϾϾϾϾϾϜϾޭ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J82<4<8<:<<<><@<D<F<J<L<T<V<^<`<b<h<j<n<p<v<x<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6<<<<<<=== =====$=&=(=,=.=2=4=6=8=:=<=@=B=J=L=P=R=T=V=X=Z=\=^=`=d=f=j=l=r=t=x=z=|================ϭϭ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J========================>>> >>>>>$>&>.>0>4>6>8>:><>>>D>F>L>N>T>V>n>p>r>t>v>x>>>>>>>>>>>>ϾϾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J?>>>>>>>>>>>>>>> ? ?????&?(?,?.?4?6?B?D?J?L?T?V?^?`?f?h?n?p?t?v?~??????????????Ͼ୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6????????@@@@@@@@@ @"@2@4@D@F@P@R@b@d@h@j@l@n@p@x@@AAA A^A`ArAtAzA|AAAAAAAAAAAA h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBB BBBBBB&B(B.B0B6B8BDBFBHBNBPBdBfBϾϾϾϾϾϮϾϾϾϾϾϾό{{{{ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhFCJEHOJQJ^Jh[Hh0uCJH*OJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0fBrBtBvBxBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC C C$C:CE@EBEDEFEHEJEPERETEZE\E`EbEϾᆳ୾zzz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0bEpErEvExE~EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFϝϝ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[Hh0uCJH*OJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J7FFF"F$F&F(F*F.F0F4F6F8F:FBFDFHFJFLFPFRFTFVFZF\F^F`FfFhFjFlFrFtFvFzF|F~FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFϾϭϾϭϾޭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JDFFFFGGGGGGGG"G$G,G.G8G:G@GBGFGHGLGNGVGXG\G^GbGdGfGhGlGnGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6GGGGGGGGGGGHHHHH,H.H2H4HH@HDHFHLHNHRHTHXHZHdHfHnHpHtHvHzH|HHHHHHHHHHHHHHHHHϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6HHHHHHIIII(I*I,I2I4I:IJ@JHJJJRJTJVJྭྭzi h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J)VJXJZJ\J`JbJdJfJhJpJrJxJzJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJKK K KK h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6KKKK"K$K(K*K0K2K:KK@KBKFKLKNKTKVK\K^K`KbKdKfKnKpKrKvKxK|KKKKKKKKKKKKKKKKKLLL L LLLϭϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6GKMNhPQ2STDV|WXRYZ\_$cd"ezfzgiHjjj$ x7$8$H$]a$gdFx7$8$H$]gdF$x7$8$H$]a$gdFLLL"L$L&L(L*L,L.L0L2LL@LBLFLHLLLNLTLVLXLZLbLdLhLjLnLpLzL|L~LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMྭϭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=MMMM M MMMMM$M&M(M.M0M2M6M8M>M@MBMDMFMHMLMNMXMZMhMjMnMpMvMxM|M~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JDNNNNNN$N&N(N,N.N6N8NNDNFNNNPNVNXN\N^NfNhNlNnNtNvNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOXOZO~OOOOO h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPP P PPPP P$P&P,P.P4P6P@PBPDPRPTPlPnPpPrPϾϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J6rPtP~PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQQQ Q QQQ"Q$Q*Q h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J3*Q,Q6Q8Q>Q@QBQLQNQVQXQ\Q^Q`QhQjQnQpQtQvQ~QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQRRR RRR"R$R&R2R4RRBRDRྭଡ଼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=DRJRLRNRRRTR\R^RdRfRnRpRrRtRzR|R~RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSS"S$S6S8S@SBSJSLSVSXSZS\S^S`SbSjSlStSvSzS|SSSSSSSSSSS h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JGSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTT T TTTTTTTଡ଼zi h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J)TT T"T$T.T0T4T6T8T:T@TBTFTJTLTNTPTRTTTVTXTZT\T^T`TbTdTfThTjTlTpTrTzT|T~TTTTTTTTTTTTTTTTTTTϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6TTTTTUUUU"U$U(U*U,U4U6U:UU@UNUPUXUZUhUjUxUzUUUUUUUUUUUUUUUUUUVV(V*V0V2V4V8V:VHVJVRVTVVVXV\V^VϾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=^V`VhVjVlVnVrVtV|V~VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWWWWW$W୾Ͼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6$W&W.W0WHWJWXWZWbWdWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXX XXXXX$X&XFXϾϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=FXHXLXNX^X`XxX|XXXXXXXXXXXXXXXRYVYXY`YbYdYfYjYlYtYvYzY|YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY0Z2Z4Z:Z]@]F]H]]]]]ྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J:]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]^^ ^ ^^^"^$^&^,^.^Ͼଡ଼ଡ଼z h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0.^2^4^6^:^<^D^F^H^L^N^X^Z^^^`^b^d^f^l^n^v^x^z^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6^^^^^^^ ____&_(_>_B_F_H_R_T_Z_\_v_x______________,`.`R`T`Z`\`^```b`d`h`j`n`p`r`t`z`|````````` h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=``````````````````````````` aaaaaaaaaa a"a$a.a0a8a:a@aBaFaLaNaz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J0NaTaVaXaZa\a`abadajalatavaxa|a~aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J0aaaaaaaaabbbb bbbbbbb b"b$b(b*b2b4b8b:bb@bFbHbJbLbPbRbVbXbZb\b`bbbdbfbhbjblbrbtbxbzbbb୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6bbbbbbbbbbbbcccc(c*c4c6c8c:ccBcDcFcJcLcNcPcRcZc\c^cdcfchcjclcrctcvcxc|c~ccccccccccccccccc h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=ccccccccccccccccccccccddd d dddddddd d"d$d*d,d0d2d4dzi h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J)4d:ddFdHdJdLdPdRdTdVdXdZd\d`dbdddfdhdjdldpdrdtdvdxdzddddddddddd"eeeeez"h[HhF5CJOJQJ\^Jh[HhFCJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J*eeeffff,f.f2f4fFfHfPfRf`fbfffhfnfpfrf~fffffffffffffffffffffffffffffffff୾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6fffffffffffffgggg gggggggg2g4g>g@gPgRg`gbgfghgngpgrg~ggggggggggggggggggggggggϭྭྭ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J=ggggggggggggggghhh h hhhh"h(h0h2hh@hDhFhNhPhRhThXhZhbhdhhhjhlhnhphrhzh|h~hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JDhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhi iiiiiiiii&i(i0i2i6i8i:iiBiHiJiLiNiPiRiTiViZi\i^ibidifihilinivixizi|iiiiiiiiiiiiHjjjjjjjjjjϾy h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J,jkk k kkkkkk$k&k(k*k.k0k8k:k>k@kBkDkHkJkPkRkXkZk`kbkhkjklknktkvk~kkkkkkkkkkkkkkkkkk mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnnn nnnnnnn n"n$n(n*n2n4n:nn@nBnDnLnNnRnTnXnZnxnzn|nnnnν߬ά߽߽߬ߛ߬άߛ߬ߛ߽߽ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J=nnnnnnnnnnnn o ooo(o*o,o.oBoDoNoPoXoZofohoporoxozooooooooooooooooooooooooooooooo h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=oooop ppppp p"p$p&p*p,p2p4p:pp@pBpDpFpHpJpLpRpTp^p`pdpfpppppppppz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J)pppppppppppppppppppppppppppqq qqqqqqq q$q&q*q,q0q2q4q6q:qq@qFqHqJqLqNqPq h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6PqRqXqZq`qbqhqjq|qrrr r"r$r(r*r@rBrDrFrVrXr`rbrjrlrrrtrvrzr|rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssss s"s*s,sNsPsXsZs\sdsfshs"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JChsjsnspstsvs|s~sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstt t tttttྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J6txxyyyD{F{ }}~~~~~~~~~~~~~~~~~ "$026:<BDHJNPRTVX\^fh h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[Hh&PCJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^Jh[HhFCJOJQJ^J3^}~~, & X†·L(ؐj$~$x7$8$H$]a$gdF$x7$8$H$]a$gd[H$x7$8$H$]a$gdFhjlnpvx $&,ϾϾϾϾϾϭϜϭϾϾϾϾϾϭϭϋ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6,.046>@HJLPRXZ\^fhjlnptv~ĀƀȀڀ܀ ϾϾϾϾϾϾϭϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J=*,24<>FHPRVXZ\bdjlptxz|~āʁ́Ёҁց؁ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J< $&(*,.24<>BDJLNRTVZ\`dfjltv|~‚Ă؂ڂ܂ނ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JB"$(*,.68<>@BHJPRVXZ\^`bfhlntv|~ƒăƃȃϾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J:ȃʃЃ҃؃ڃރ  $&,.468:<>@BFHTV`bdhj Ͼϭ୾ϭ"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J6 "$&(*,.02468:>@BDFHJLRTVXZ^`bdfhjlprtvxz|~Ͼz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0…ąƅȅ̅΅Ѕ҅ԅօڅ܅ޅϾϜϜϜϜޭϜϜϭϋޭϋޭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J4 "$&(*,.02468:<>@BDFHJLNPV^`fhxzޭϾϜ޾ޭϜޭ޾ﭾϾϜޭϋϋϋϋދ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6ƆȆІ҆Ԇֆچ܆ "$(*.0468:>@HJLNRTVZ\bdftv|~Ϝ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=·LPRVXZbdhjrtvx|~Ĉƈʈ̈Έ҈Ԉڈ܈ཬ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J9 "(*,.08:@BDFHJLNVXZ`bhjlnrtz|~ƉȉΉЉ҉ԉϾϾϾϾϜϾϜϜϾϜϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J< "*,.0468:>@BDFHJLTV^`fhjnptvxzʊ̊ΊЊԊ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J7Ԋ֊؊ڊ $&(*,46<@BDFRT\^bdfhjnprt୾୾ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J5tvxz‹ċ̋΋Ћҋԋ؋ڋ܋;;ᆳ;;;;ᆳ;;޾;;޾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6$&.0468:<DFHLNPRTXZ`bfhjrtz|~Ԍ֌܌ތ  ϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JD "$("$&,.0246:<@BDFJLZ\`bdnprtŽĎƎȎ̎ϽϬϬϛ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J<̎ΎԎ֎ڎ܎ $&*,.0468:<>@BFHJLNRT\^`fྜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6fhjnpz|ʏ̏ҏԏ֏܏ޏ "$&,ϾϭϭϜϜϜϭϜϜϜϜϜϜϜϭϋϜϜϋϭϜϭϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6,.468:LNVXbdhjlz|ĐƐ̐ΐؐjlnprt`&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^Jh[HhF5OJQJ\^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J%rxz|~‘đƑȑʑ̑ΑБڊ{gg&h[HhF5@CJOJQJ\^Jh[HhFCJOJQJ^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J"h[HhF5CJOJQJ\^J(Бґԑ֑ؑڑܑޑ  "ƲƲƲƲƲƊƊv&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J"h[HhF5CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J(".0<>PRVXdfjn’ĒΒВ $&ؖz&8:>@PRVXjlxz~ h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J?~֒&ܔ ؖ,ؙFz&**ܟDd$x7$8$H$]a$gdF$x7$8$H$]a$gd[H$x7$8$H$]a$gdFĝƝȝʝ̝Νҝ֝؝ڝܝޝ Ͼ୾୾୾z୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0 "$(.0268>@BJLNPTVZ\^`hjlnptvxz|~zzz h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0žĞƞʞ̞Ξ֞؞ڞܞޞ>@X^hjlnvx̟Οҟԟ֟ܟϾϾྭ୾ྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J@ܟBD ±ıбұԱڱޱ &(*8:@BRT^`fhlnprz˻ߪߙߙߙߙߙߙߙߙ߈ߙwfߙf h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhF5CJOJQJ^J&h[HhF5@CJOJQJ\^Jh[HhFCJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J(0֪(Ʈ Z:b>Ƚ R $x7$8$H$]a$gdFz|Ȳʲ̲βвҲزڲ *,46NPXྜୋϋྜϋ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J6XZ^`fhprtz|ȳʳ̳гҳԳֳسܳ޳ &(02468:@BHJLNP h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JDPRTXZ\`bfhjnrtĴƴʴ̴дҴԴִشڴ02:<>@BHJϾϭϭϜϜ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=JTVZ\`bdflnvx|~ĵƵ̵εеֵص޵ 24DFϾϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=FHbdfhnprxz|~¶Ķȶʶ̶Զֶضڶܶ޶Ϝྜྜ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6 "$&(,.28:<FHJNPRZ\`bdfhprtxzϾϭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J0·ķƷ̷ηַطڷܷ޷ "$&(.0468:HJRϾϭϾϾϾϾϾϜϾϾϭϾϾϭϾϾϋ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J5RT\^fhjlnpvxz|ȸʸ̸θҸԸظڸܸ޸Ͼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J7 "&(*,02:<DFNPTVXZ\^`bhjlnvx¹عڹ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J= &(46@BHJNPTVXZ^vxĺƺ̺κֺغ޺  h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J= "$*,.<>@BDFHJLNRTXZ^`bdhjrtv|~ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6ĻƻȻλлֻػܻ޻ "&(46BDHJLNVXZ\^`hjnprtz|~ϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6¼ļȼʼ̼μмּؼ$&02fhnp̽νԽֽܽ޽z h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J0"$*,.0:<>@DFHJLTV^`hjxz¾ܾ޾ ϜϜ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J< "$&(*.028:<>@BDFLNPRTVXZ\^`bhjlprtvxz|~¿ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J:¿Ŀƿȿʿпҿڿܿ "&(24<>BDNPRVX\^bdln|~ϾϾϾϾޭϾϭϾϾϾϾϭϾϾϾϾϾϾϭϾϭϜϭϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J= "$&*,.0468>@BDFRT`dhjrtϭϭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J=46:<HJVX\^`bjlnprt|~Ͼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=8:DFz| &(DFT h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6TVXZ^`dflnp~ $&(.028:<>@BDFHJLNTVX\^`୾୾୾୾୾୾୾୾୾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=`bdfhjlnprz|~TXZ\^`df޾;;޾޾޾޾yhW h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J T$dl6l"$x$Ifa$gd=$x7$8$H$]a$gdF$x7$8$H$]a$gd[H$x7$8$H$]a$gdFfhjlrtvxz| ޾޾޾޾޾ޜ޾޾޾޾޾޾;޾޾޾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J6  (*,.68:>@BFHJLPRTVXZ\`bdfhjlrtv~ϾϭϾϾϭޜϾz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J*(*028:@BDHJRTZ\^dflnprxz| h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^JK &(46:<BDHJLPRTVXZ\^zzzzz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J0^`hjnptvxzziz h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J" "$&(*,.02468<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdϾޭϾޭϋϋϾޜϋϋޭϋϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6dfhjlnptvz|~Ͼᆳ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6  "$&(*,468:<>@BDF;޾;޾޾޾;͜͜z; h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J-FHJLNPRTXZ\^`bdhjlnprtvxz~;޾;;͜ޜ޾޾;;; h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J4 $*.0246:<>BDH;ޜ;͜޾ޜޜޜޜ޾͜; h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6HNPRVXZ\^bdhlnr|"$&(*,.24޾ϾϾϾϾϾ޾Ϭϛyϊy h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J/46<>@BDFJLNTVXZ\`dhjprtvz|h[Hh&PCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J7 (*02:<>@FHJLPR^`bfhlnprz|ྭྭ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J6"$d"$&(,.68>@DFNPVX^`hjrtvzϽϧvvvvvveTvv h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ\^Jh[HhF5CJOJQJ^J*h[HhF5CJOJQJ^JmHnHu"h[HhF5CJOJQJ\^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J z| "$,.028:<>BDFJLPRZ\`bdh h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J=hlnrtxz "$&*,24:<@BDFHJLNϾϾ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^JDNTVxz.0268:>@BDFLNVX^`dfnpvxz|Ͼ h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J6 "$6ltv|~ϾϭϾϾϾϾϾϾ޾ϾϾϛϾϾϾϾϾ޾"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J;  "(*248:BDFHJLTVXZ\`bdflnprt|~ྭྭྭϭ h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@ CJOJQJ^J= " h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J"h[HhF5CJOJQJ\^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J7 "$&(*,BDHJTV`bfhxz୾&h[HhF6@CJOJQJ]^J"h[HhF6CJOJQJ]^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J h[HhF@CJOJQJ^J1(*.0268>@DFRTVXZbdtv~ƲƞƲv&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J"h[HhF6CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J&h[HhF6@CJOJQJ]^J+(*468:<@BFHLNR^`{sosososodUjhh[HCJUaJhh[HCJaJh7-+jh7-+Uh[Hh_CJ&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J&h[HhF5@CJOJQJ\^J"h[HhF5CJOJQJ\^Jh.g#5CJOJQJ\^Jh[HhF5CJOJQJ^Jh[HhFCJOJQJ^J!68:>@DFJLPR1$7$8$H$$a$gdSkd$$Ifl0 t" t"644 la$x$Ifa$gd=`lnprtvh[Hh_CJh=h7-+h[Hh CJaJmHnHujhh[HCJUaJhh[HCJaJ1$7$8$H$6&P1h:pg/ =!"#7$7%T ]$$If!vh5 5P#v #vP:Vl td&65 5P]$$If!vh5 5P#v #vP:Vl td&65 5P]$$If!vh5 5#v #v:Vl t"65 5@@@ FNormalCJ_HaJmH sH tH DAD Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No ListPP F Char Char Chard8xxCJaJ4@4 Header !4 @4 Footer !FF*]^tS\qa{qc8rV B a' Hb 'MAr| r@ !Z"?#]#~###$$%o%%&'e''+(v((z))l**'+++%,, --K..9/f///a00O111L2P3334m5!66c77y8N999[: ;;;D<=====(>P???@@@@>B=CCD)DhDDtEE4FmF#GHrIJJ.KK!LNLLxMMNO PPQRRSSST{TTUU3VWWPXXXsYPZZ![[\\g]w^^,__``JaSafaaab3bZbbic`dddddeefggGhth ixi%jGjj]kk+lYlTmnookppeqrrnrrstuuxĘiƙ%}ۜuQu~;$ #9TD/ưUűq\׳ôaǵq+S)к̻0k˼iK־!¿ n-qlU5#i:m/*SAg+<+g_0_r:Q7Pf_@!NIT*@l]Du&*L<}4p"]HO _ = $HnR GjU&<I* CRp,a& !!l"v"""#?#k###n$%l%%%&&'=((())))"*z**B+A,,-D.k//001c122-334155@788S999O:);;I<<<*==>a@@@tA~AAAsB6CD6DqDEBEErFsFtFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00 00 0 0 0 0 00000000000000000@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00 0 0I00I00I00I00I00I00I00I00@0I0 0 @I00I00I0(0I000I080I0J0Pw`]^rFsFFFFK00 K00H@0 ̗D K00@0 K00JK00K00@0 0 ...1 ^ < dtpN |h$&&'~(T)*+,Z-..r/4566\7789:p;:AB.CCDEFGH(II KKLpMMvOVPPVWWHXXYYp[p\V^_lmxn.o~q0rsst{|l}~~,ȁz6ލXPRޓd|Зl`ZlʫĭxF|x40" lT\~BbNrRLnvXn^LXDbf*l(TB Fpr0 z 8  v0+,-|./01R3 @NABCRDEEFvFGGRHII&JKDLLMNtO0̔Nȕ<p\ȝh"ʠxX`v>"$8hLȵ\ܶ0@6V`p^rN2Zt<. Nnj``T"ZnJp64L&LV@`4 X B .  X&V H! ""v#t$8%&&t(@))F+, -.H/801P3445N6 7J8:Z;2<<=>?AfBfCCtDDbEFFGHIVJKLMNOrP*QDRSTT^V$WFXYZ[\].^^`Naabc4defghXfw>G_dz(+1!8@0( B S ?F $n D}! T 4'g 4w wB ltw d?33$^^||WWF 66'aa||ZZF V *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/_ *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionhttp://www.5iantlavalamp.com/ qx~ah N R 9 ; cf:=UXqu '6: MOY[*"."?#G###&&''(!(((++,,Y,^,,,..../0300033):-:==@@)D1D>DCDDDEEEFJJJK:K>KMMNNNNOOPPRRRRR*S+SSSSYT]T{TTUU%W)WWOXPXXX.Y2Y2Z6Zw^^2_4___0`2`fanaZbbbcceefggghhii,j.jYj]jwkykTlWldofooonrvrputuuuv vxxxxxxbyfyzzPzXzz{:{B{{{7|;|}!}}}~~ %- jmɆцՆ׆!EGfn08;>LPMQY]QY~^aέҭ>B\d+3 08qs#&־ܾ-5 _c:<+3_ghjor47GJegim$&! u}bf`b<D]e_ g $*HP_b|6959lp/2ru ~,.<D{~ 47^a),RXpx    n!q!""""""##N#R### $#$C%F%l%r%%%&'=(E("***&+(+,,--2141222293=34455N7R78899:!:]:a:;;<<<<a@i@>ABAAABBzC~CD#D6DpDEEBEEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333^tqFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF"! .g#p%7-+- 4D;DED[HOL$lQhZf&]Ts0uA!,ga~&P_3G\ =FK_5r+8Ye]^trFsFFFF@88288` !$)*2356:;<=>?ACEGHIJMQRSUVYZ\]^_`cdfglopqrtuvwxz{~F $,.68:<BDFHJPZ\lnrt|~ ,024:@BDFHJLNUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"1h,DfCfc0P0P74EE2qHP ?F2TH VIN PHP LUTLawSoftUserOh+'0 ,8 X d p |THƯ VIỆN PHÁP LUẬTLawSoftwww.thuvienphapluat.vnNormalUser22Microsoft Office Word@ @@.@pp0՜.+,0 hp LawSoftPE THƯ VIỆN PHÁP LUẬT Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FсData 1Table;WordDocument8*SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q